نسخه شماره 2568 - 1389/11/20 -

 ارائه خدمات صدور وتمديد دفترچه بيمه خدمات درماني در دفاتر پيشخوان دولت 

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با اشاره به اينکه در حال حاضر 18 هزار دفتر پيشخوان دولت در سراسر کشور فعاليت مي کنند، اظهار کرد:  برابر برنامه پنجم حداقل شش هزار دفتر پيشخوان دولت روستايي بايد طي پنج سال آينده راه اندازي شود.  به گزارش ايسنا، احمد بزرگيان در مراسم «آغاز به کار دفاتر پيشخوان ارائه کننده بخشي از خدمات سازمان بيمه خدمات درماني» با تاکيد بر اينکه قانون مديريت خدمات کشوري مشارکت جدي مردم در اداره امور را تکليف کرده است، عنوان کرد: بر اساس ماده 24 اين قانون همه دستگاه ها مکلفند که امور حاکميتي را از امور تصدي گري تفکيک و امور تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار کنند.  به گفته وي در ماده 37 و 38 قانون مديريت خدمات کشوري، مسووليت الکترونيکي کردن فرآيندها و خدمات و واگذاري آنها به دفاتر پيشخوان به دستگاه هاي مختلف تکليف شده است.  معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با بيان اينکه دولت در مناطقي که بخش خصوصي امکان ورود ندارد، دفاتر پيشخوان راه اندازي مي کند، تاکيد کرد: عمده دفاتر پيشخوان فعال در حال حاضر دفاتر خصوصي هستند که خدمات دولتي ارائه مي دهند.  بزرگيان با اشاره به ابلاغ آيين نامه مربوط به دفاتر پيشخوان در تيرماه سال جاري عنوان کرد: بايد حداقل 20 تا 30 درصد وظايف دولت که جنبه تصدي گري دارند را به دفاتر پيشخوان واگذار کنيم.  وي با تاکيد بر ضرورت توزيع منطقي دفاتر پيشخوان بر اساس جمعيت، اظهار کرد: بايد به نقطه اي برسيم که به ازاي هر 20 هزار نفر جمعيت، يک دفتر پيشخوان فعاليت کند.   بزرگيان با اشاره به ارائه خدمات صدور و تمديد دفترچه بيمه خدمات درماني از سوي 35 دفتر پيشخوان دولت از امروز، (سه شنبه) يادآور شد: پس از صندوق خدمات درماني، دستگاه هاي ديگري همچون وزارت صنايع و صندوق تامين اجتماعي در عرصه واگذاري امور به دفاتر پيشخوان، گام خواهند گذاشت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان