نسخه شماره 2499 - 1389/08/20 -

 اقليم گرم وخشک سيستان و بلوچستان علت اصلي خشکسالي هاي شديد تالاب هامون  

عضو هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان گفت: قرارگرفتن استان سيستان و بلوچستان در يکي از گرم و خشک ترين اقليم هاي جهان علت بروز خشکسالي هاي شديد تالاب هامون است. دکتر غلامرضا نوري در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: درياچه هامون اکوسيتمي خاص و منحصربه فرد است که در تاريخ حيات خود تغييرات و دگرگوني هاي فراواني را شاهد بوده است. عضو هيات علمي دانشگاه سيستان وبلوچستان افزود: سطح درياچه به علت شرايط اقليمي ويژه دائما در حال تغيير است که اين پديده تاثير خود را بر روي حيات منطقه مي گذارد. به گفته نوري، متوسط بارندگي دنيا 750 ميلي متر در سال است که اين ميزان در ايران حدود 250 ميلي متر و در سيستان در شرايط معمولي 59 ميلي متر است. وي افزود: کمبود بارش به همراه تبخير فراوان به ميزان 47 ميليمتر در سال و عمق کم درياچه از دست رفتن سريع آب را سبب  شده است. نوري به وابستگي تالاب هامون به رودخانه مرزي هيرمند اشاره کرد و گفت: با توجه به وابستگي حيات سيستان به رودخانه هيرمند (مشترک بين دو کشور ايران و افغانستان) و به علت جنگ و بي ثباتي اين کشور چندين دوره شاهد قطع آب هيرمند به ايران و ايجاد خشک سالي هاي شديد بوده ايم که آثار زيانبار اقتصادي و اجتماعي فراواني را داشته است. وي با بيان اينکه رودخانه هيرمند آخرين رسوبات خود را در درياچه هامون به جا مي گذارد، افزود: از اين رو رودخانه هيرمند اراضي مناسب را براي کشاورزي، منابع طبيعي، دامداري و حيات وحش ايجاد مي کند، اما همين اراضي مستعد در زمان خشکسالي، بستر برداشت رسوبات ريزدانه شده و توفان هاي شديد گرد و غبار را بوجود مي آورند. عضو هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان يادآورشد: منابع اصلي تامين کننده آب هامون، شعبات رودخانه هيرمند است که علاوه بر آن"فراه" رود واقع در خاک افغانستان و سرريز "هامون پوزک"، در مواقع پر آبي به آن وارد مي شود. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان