نسخه شماره 2499 - 1389/08/20 -

 افزايش 2 تا 13 درصدي قيمت حمل و نقل ريلي پس از هدفمندي يارانه ها 

قائم مقام مدير عامل راه آهن گفت:پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در  حمل و نقل بار بين 7 تا 13 درصد، در حمل و نقل مسافر بين 4 تا 9 درصد و در بخش ترانزيت بين 2 تا 5 درصد افزايش قيمت رخ خواهد داد. به گزارش فارس طالب زارع در جلسه هماهنگي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و وزارت راه و ترابري براي اجراي کامل قانون هدفمند سازي يارانه ها، با تاکيد بر اينکه با اجراي آزاد سازي قيمت ها، تقاضاي حمل و نقل بار و مسافر ريلي افزايش مي  يابد، اظهار داشت: اثر آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي با ثابت بودن ساير عوامل، در  حمل و نقل بار بين 7 تا 13 درصد افزايش قيمت، در حمل و نقل مسافر بين 4 تا 9 درصد افزايش قيمت و در بخش ترانزيت بين 2 تا 5 درصد افزايش قيمت، خواهد بود.  قائم مقام مدير عامل راه آهن با اشاره به تنظيم سه برنامه کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت براي راه آهن در راستاي اجراي دقيق و کامل قانون هدفمند سازي يارانه ها، اظهار داشت: در برنامه هاي اجرايي تنظيم شده،  در موضوع برنامه هاي کوتاه مدت که در بسته سياستي و حمايت نيز تاکيد شده است به توسعه بخش مسافري و کمک به توسعه ناوگان ريلي برون شهري نظير تامين 45 دستگاه لکوموتيو با هزينه 85 ميليارد تومان اشاره شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان