نسخه شماره 2484 - 1389/08/03 -

 اختصاص اعتباري مشخص به تامين اجتماعي از محل هدفمندي يارانه ها  

وزير رفاه از اختصاص رديف اعتباري مشخص به تامين اجتماعي از محل اعتبارات هدفمند سازي يارانه ها خبر داد و گفت: توانمندسازي و توجه ويژه به بخش تامين اجتماعي شامل بيمه هاي اجتماعي و درماني و فعاليتهاي حمايتي از اهداف هدفمندسازي يارانه هاست.  به گزارش مهر، صادق محصولي در جلسه شوراي عالي نظام پزشکي افزود: اين کار در راستاي اهداف هدفمندسازي يارانه ها و سوق دادن بخشي از منابع حاصل از آن به سمت تامين اجتماعي صورت مي گيرد. وي تاکيد کرد: اين موضوع در کارگروه تحول اقتصادي و مجمع سازمان هدفمندسازي يارانه ها نيز مورد تصويب قرار گرفته است. وزير رفاه همچنين با تاکيد بر نظام مند کردن حوزه سلامت و بهره وري در اين حوزه گفت: افزايش بودجه در حوزه سلامت بدون تغيير روش ها و اصلاح مديريت ها و همکاري همه بخش هاي مرتبط به تنهايي مشکلات را حل نمي کند محصولي در ادامه با اشاره به اينکه تنها 8/5 درصد ازمنابع حوزه سلامت در اختيار صندوق بيمه خدمات درماني وابسته به وزارت رفاه است، تاکيد کرد: بعضي ها گمان مي کنند بخش عمده بودجه سلامت دراختياراين وزارتخانه است در صورتي که اين موضوع درست نيست. وي طرح محاسبه سرانه حق بيمه درمان برمبناي درصدي از حقوق را يکي از اقدامات خوب وزارت رفاه با همکاري وزارت بهداشت و نمايندگان مجلس و در راستاي اجراي عدالت سلامت بر شمرد و گفت: بر اين اساس هر کس درآمد بيشتري دارد بايد حق بيمه بيشتري را بپردازد. محصولي اجراي طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده را يک ضرورت خواند و يادآور شد: همکاري خوبي بين وزارت رفاه و تامين اجتماعي با وزارت بهداشت در اين زمينه صورت گرفت و ما آماده دريافت نظرات سازمان نظام پزشکي نيز در اين خصوص هستيم. وزير رفاه فعاليت هاي بخش خصوصي در حوزه سلامت را در کشور يک پتانسيل دانست و افزود: کارهاي حاکميتي و نظارتي بايد در بخش دولتي انجام شود ولي کار اجرايي وتصدي گري بايد در بخش خصوصي و با حمايت و پشتيباني بخش دولتي صورت بگيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان