نسخه شماره 2478 - 1389/07/26 -

 دکتر مصدق قطع رابطه با انگلستان را از راديو براي مردم توجيه کرد  

در اين روز در سال 1331 (18 اکتبر1952) چند ساعت پس از پخش بيانات دکتر مصدق نخست وزير وقت از راديو تهران که در آن تصميم به قطع روابط با انگلستان را براي مردم توجيه کرده بود، مصوبه مجلس در اين زمينه به سفارت انگلستان در تهران ابلاغ شد.
مردم که اين خبر را از راديو تهران شنيده بودند از هر گوشه شهر به سوي خيابان فردوسي که ساختمان سفارت در آن واقع است روانه شدند و ضمن برگزاري يک تظاهرات ضد انگليسي گسترده و دادن شعار، تابلوي سفارت را که علامت رسمي دولت انگلستان بر آن وجود داشت، به عنوان مظهر استعمار از جاي برکندند و از سردر سفارت پايين آوردند.  قطع رابطه با انگلستان که تا پس از براندازي 28 مرداد 1332 ادامه داشت، به گزارش مطبوعات آن زمان تهران و اظهارات شاهدان عيني موجي از سرور و شعف در سراسر ايران به وجود آورده بود که قبلا سابقه نداشت، زيرا که ايرانيان پس از ملي شدن صنعت نفت بود که از جزئيات مداخلات دولت انگلستان در امور وطنشان در طول قرن 19 و تا نيمه قرن 20 آگاه شده بودند و بدبختي هاي خود را تا حدي نتيجه همين مداخلات مي دانستند.دکتر مصدق در نطق قبلي خود در مجلس مواردي را از اين مداخلات بر شمرده بود و به مصلحت ايران دانسته بود که با چنين استعمارگري روابط نداشته باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان