نسخه شماره 2445 - 1389/06/16 -

  سلمان صفوي:
 ترکيب تيم مذاکره کننده هسته اي بازسازي شود 

رئيس مرکز بين المللي مطالعات صلح  در مورد ترکيب تيم مذاکره کننده هسته اي گفت: ترکيب تيم مذاکره کننده هسته اي بايد با توجه به جنس مذاکرات هسته اي ايران و غرب در چارچوب منافع ملي ايران باز سازي شود. سلمان صفوي در مورد اين موضوع که مسوولان کشورمان بايد به چه فاکتورهايي در نشست آينده ايران و اعضاي گروه 1+ 5 که قرار است پيرامون موضوع تبادل سوخت برگزار شود توجه داشته باشند، گفت: در مرحله نخست بايد توجه داشت که مذاکرات هسته اي سپتامبر از جنس مذاکرات سياسي است نه مذاکرات فني يا تجاري. لذا بايد در چارچوب يک پروژه سياسي آن را تدبير و مديريت کرد.
وي تاکيد کرد: با توجه به جنس مذاکرات بايد يک استراتژيست، يک ديپلمات ارشد با تجربه و يک ديپلمات متخصص در مذاکرات اعضاي تيم را تشکيل دهند که در شرايط فعلي به ترتيب دکتر محسن رضائي، دکتر ولايتي و دکتر خرازي يا دکتر ظريف پپشنهاد مي شوند. از خصوصيات افراد مذکور آن است که قبلا تجربيات مديريتي موفق خود را اثبات کرده اند، امنيت ملي و مناسبت جهاني را مي شناسند، فرا جناحي فکر مي کنند و مورد اعتماد رهبري هستند. وي در گفت وگو با ايلنا، افزود: ما بايد طرح واقع بينانه معيني با جزئيات مشخص را براي کاهش تنش هاي موجود با غرب که حاوي توجه به نگراني هاي طرفين باشد ارائه کنيم. نبايد منتظر پيشنهادات غرب باشيم، پيشنهادات آنها هميشه حاوي توجه به منافع خودشان است. رئيس مرکز بين المللي مطالعات صلح تصريح کرد: ايران بايد موضع فعالي داشته باشد نه منفعلانه. در شرايط فعلي غربي ها علي رغم مقررات ان پي تي سوخت مورد نياز راکتور تهران را تحويل ما نخواهند داد، لذا ما بايد اقدام مستقلانه انجام دهيم. وي در رابطه با اين موضوع که آيا ايران بايد همچنان مصر به حضور کشورهايي چون ترکيه و برزيل در نشست آتي ايران با اعضاي گروه 1+5 باشد و اساسا نقش آفريني اين کشورها در روند مذاکرات مي تواند به نفع ما باشد نيز اظهار داشت:کشورهاي مذکور وزن بزرگي در مناسبات بين المللي ندارند و آمريکا که طرف اصلي مناقشه با ما است به نظرات آنها توجه ويژه اي ندارد. صفوي همچنين در پاسخ به اين سوال که روند گفت وگوهاي هسته اي ايران با اعضاي تاثيرگذار جامعه بين الملل چون آمريکا و اروپا را پس از تصويب قطعنامه را 1929 چگونه ارزيابي مي کنيد نيز گفت: روند گفت و گوها کاهش پيدا کرده است و غرب بسوي اعمال فشارهاي اقتصادي و سياسي بي سابقه اي رفته است که سازنده نيست و اين روش مسير خطرناکي را براي طرفين در آينده رقم مي زند که مخل صلح و امنيت جهاني است.
وي در رابطه با اين موضوع که مسوولان کشورمان معتقدند که با وجود راي مثبت روسيه به قطعنامه 1929سازمان ملل اين کشور با تامين سوخت نيروگاه بوشهر نشان داد که همچنان شريک استراتژيکي براي ايران محسوب مي شود نيز گفت: روسيه هيچ وقت شريک استراتژيکي براي ايران نبوده است نه در دوره تزارها، نه در دوره شوروي سوسياليستي و نه در دوره پس از فروپاشي شوروي. وي ادامه داد: آنها بهره برداري هاي زيادي از ايران و دشمنان ما کرده اند، آنها با کارت ما امتيازات متعددي را از غرب گرفته اند و به ما شعارتحويل داده اند. وي همچنين در مورد ايده ايران براي تشکيل کنسرسيوم سوخت هسته اي با مشارکت ايران و روسيه نيز گفت: تشکيل کنسرسيوم با روسيه و غير روسيه ايده مناسبي است، اما  بايد در خاک ايران باشد تا از فشارهاي آتي بازيگران بين المللي جلوگيري شود. صفوي در رابطه با اين پرسش که با توجه به پيشنهاد مذاکره ايران و آمريکا که چندي پيش از سوي آقاي احمدي نژاد مطرح شده بود آيا زمان مذاکره مستقيم ميان 2کشور فرا رسيده است، گفت: تصميم مذاکره با آمريکا از اختيارات رهبري است. در شرايط فعلي که آمريکا تصويب 4 قطعنامه در شوراي امنيت فضا را عليه ما مديريت کرده است و تحريم هاي مضاعف را تصويب کرده است، اراده جدي براي مذاکرات سازنده از جانب امريکا ضعيف است. وي تاکيد کرد: بر همين اساس مذاکره بايد مشروط به لغو تحريم ها توقف حمايت آمريکا از تروريست هاي جندالله، پژاک، منافقين و عمليات براندازي باشد. ما بايد محکم و عاقلانه از زياده خواهي هاي آمريکا با تکيه بر وحدت ملي جلوگيري کنيم، چرا که اگر وحدت ملي ما قوي شود هيچ قدرتي نمي تواند به انقلاب ما ضربه زند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان