نسخه شماره 2443 - 1389/06/14 -

 دولت حق ندارد در امور صنفي سينما دخالت کند  

اگرچه قرار بود ميهمان برنامه هفت جمعه شب گذشته(12 شهريور) مديرعامل خانه سينما باشد، اما بازهم از محمدمهدي عسگرپور در اين برنامه خبري نشد. اگرچه عنوان شد دست اندرکاران برنامه درانتظار به پايان رسيدن سريال شبانه ي وي(جراحت) از سيما هستند، اما بايد منتظر ماند و ديد آيا مديرعامل خانه سينما سرانجام پشت اين صفحه ي ملي حاضر خواهد شد و به او اجازه داده خواهد شد که صراحتا از موجوديت صنف سينما دفاع کند و او نيز دفاع به حق و درخوري از اين صنف خواهد داشت يا خير؟! براي نتيجه گيري; بايد منتظر جمعه دو هفته ديگر بود.
درنهايت برنامه سينما هفت در اين شب(12 شهريور) به موضوع البته مهم ديگري که محل اختلاف و شکاف عميقي در جامعه سينمايي کشور شده است; يعني رابطه ميان تهيه کنندگان سينما اختصاص داشت. نکته مهم اين برنامه; اشاره طائرپور به روابط سالم ميان دولتي ها و بخش خصوصي سينما در دوران سيف الله داد و محمد جعفري جلوه بود. بررسي وضعيت سينماي ديني نيز در جنب اين برنامه; محور ديگري بود که مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش ايلنا، در بخش اصلي اين برنامه که اختصاص به بررسي وضعيت مشکلات تهيه کنندگان داشت، فرشته طائرپور به نمايندگي از شوراي عالي تهيه کنندگان و همچنين مهدي صباغ زاده به نمايندگي از اتحاديه تهيه کنندگان حضور داشتند.  طائرپور با اشاره به اختلافات به وجود آمده در بين تهيه کنندگان سينما گفت: زماني که فردي; کار صنفي مي کند بايد به دنبال يک خيرخواهي عمومي باشد. ما در شوراي عالي تهيه کنندگان نيز به دنبال اين امر هستيم. طائرپور با اشاره به اينکه اين مشکلات در دوره هاي گذشته نيز وجود داشته است، گفت: در زمان سيف الله داد; يک مشکل بين يکي از صنوف سينما به وجود آمده بود که مرحوم داد با حسن نيت، نفوذ کلام و مقبوليت خود، اختلاف را حل کرد. در آن دوره; خانه سينما فعاليت بسيار خوبي داشت زيرا آدم ها به هم لطمه نمي زدند و حرمت يکديگر را نگاه مي داشتند.
طائرپور با اشاره به اينکه مشکلات صنف بايد در درون صنف حل شود، گفت: بدترين اتفاق امروز اين است که مديريت دولتي وارد اختلافات شود و بخواهد مشکل را به نفع خود حل کند. امروز بعضي ها اطلاعات غلط به مديران دولتي مي دهند و به دنبال آن هستند که مديران دولتي را با وجود آنکه صلاح نيست; وارد اين اختلافات کنند. البته در زمان سيف الله داد و جعفر ي جلوه; مديريت دولتي به خوبي با جمع کردن تهيه کنندگان و برگزاري جلساتي سعي در رفع اين مشکلات داشت اما امروز ورود مديريت دولتي به اين اختلافات صلاح نيست. طائرپور با اشاره به اينکه امروز در شوراي عالي تهيه کنندگان; اعضاي عضو با حفظ استقلال خود به يک وحدت نظر در عملکرد در حوزه سينما رسيده اند، گفت: بايد از ديگراني که حرف وحدت مي زنند، تقاضا کرد تا به جاي حرف زدن; عمل کنند. نمي توان سوار اتوبوسي شد که به سمت زابل مي رود و روي آن نوشت اتوبوس راهيان کربلا.  مهدي صباغ زاده (تهيه کننده و کارگردان سينما) نيز طي سخناني گفت: متاسفانه در درون اتحاديه تهيه کنندگان اختلافات و کشمکشي به وجود آمده که موجب مشکلات امروز شده و درنهايت تفرقه و دلخوري به وجود آورده است. بايد بگويم که وزارت ارشاد نيز در دوره اي به اين اختلافات کمک کرده است.
صباغ زاده با اشاره به اينکه ايجاد صنف هاي مختلف به آن صورت که امروز وجود دارد براي سينما ضرورتي ندارد، گفت: وزارت ارشاد حق ندارد وارد مسائل صنفي شود. اعضاي صنف بايد به يک نتيجه و وحدت درست برسند. دولت تنها مي تواند بر عملکرد صنف نظارت کند يا اينکه بر انتخابات سالم; نظارت داشته باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان