نسخه شماره 2437 - 1389/06/04 -

 دارندگان معوقات از خدمات بانکي محرومند  

رييس کل بانک مرکزي گفت: مصوبه محروميت دارندگان معوقات بانکي از خدمات بانکي اجرايي شده و ادعاهايي مبني بر عمل نکردن بانک ها به اين مصوبه کذب محض است.
به گزارش ايسنا محمود بهمني با رد ادعاهايي مبني بر عمل نکردن بانک ها به مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در خصوص محروميت دارندگان معوقات بانکي از گرفتن خدمات از بانک ها، اظهار کرد: بانک مرکزي کارهاي مربوط به ابلاغ اين مصوبه به بانک ها را انجام داده و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم اين موضوع بررسي شده است.
رييس کل بانک مرکزي تاکيد کرد:بانک ها در مسير اجراي اين مصوبه قرار گرفته اند و جلساتي هم با مديران عامل بانک ها در اين باره برگزار شده است اما چون اين اتفاق براي نخستين بار در حال وقوع است و اسامي محروم شدگان از گرفتن خدمات بانک ها بايد براي تمام بانک ها ارسال شود، مقداري روند کار کند پيش مي رود و اين امر طبيعي است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان