نسخه شماره 2433 - 1389/05/31 -

 سرکرده باند سارقان مامورنما دستگير شد 

سارق سابقه دار طايفه فيوج که در قالب مامور به سرقت از افاغنه اقدام مي کرد، دستگير شد.
به گزارش فارس،  در پي وقوع سرقت هاي تحت پوشش مامور از تعدادي از اتباع افغان در سال هاي 87 و 88 شناسايي و دستگيري متهمان در دستور کار کارآگاهان اداره پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.
بررسي ها و تحقيقات انجام شده از مالباختگان نشان از آن داشت که گروهي از سارقان طايفه فيوج با شناسايي محل سکونت افاغنه در سطح شهر تهران، در پوشش مامور به اين محل  آنها رفته و وجوه نقد و اموال با ارزش داخل خانه اين افراد را به بهانه بازرسي از منزل به سرقت برده اند.
با شناسايي و حضور ده ها نفر از مالباختگاني که بدين شيوه مورد سرقت قرار گرفته بودند و با توجه به شيوه و شگرد سرقت هاي انجام شده که تمام اطلاعات به دست آمده نشان از فيوج بودن سارقان داشت، تصاوير مجرمان سابقه دار فيوج به مالباختگان نشان داده شد و از ميان مجرمان سابقه دار اين طايفه، 5 مجرم به اسامي حسين 50 ساله، محمد 35 ساله، حبيب 27 ساله، محسن 30 ساله و ايرج 40 ساله توسط مالباختگان مورد شناسايي قرار گرفتند که در اين ميان، ايرج از سوي تمام مالباختگان به عنوان سرکرده سارقان مورد شناسايي قرار گرفت.
در ادامه تحقيقات مشخص شد که متهمان علاوه بر سرقت از افاغنه، با شناسايي مراجعه کنندگان مراکز اقتصادي و تجاري، به ويژه بانک ها، در پوشش مامور به بازرسي از مالباختگان پرداخته و در يک لحظه با استفاده از غفلت مالباختگان اموال آنها را سرقت کرده و از محل متواري مي شدند که اين گروه از مالباختگان هم همگي بر سارق بودن ايرج تاکيد داشتند.
با اقدامات گسترده پليسي 4 متهم پرونده به اسامي حسين، محمد، حبيب و محسن در سال 88 توسط کارآگاهان پليس آگاهي دستگير و در تحقيقات انجام شده به ده ها فقره سرقت تحت پوشش مامور اعتراف کردند اما متهم اصلي پرونده و سرکرده گروه که در زمان دستگيري همدستانش در مخفيگاه خود حضور نداشت، با اطلاع از دستگيري ديگر اعضاي گروه زندگي مخفيانه اي را براي فرار از دست کارآگاهان پليس انتخاب کرد و اين زندگي مخفيانه تا زمان دستگيري وي ادامه داشت.
شناسايي و دستگيري ايرج همچنان در دستور کار کارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ و شهرستان کرج قرار داشت تا اينکه با هماهنگي هاي اطلاعاتي انجام شده سرانجام مخفيگاه متهم در شهرستان کرج مورد شناسايي قرار گرفت و ايرج توسط کارآگاهان پليس آگاهي شهرستان کرج دستگير و به اداره پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل شد.
با انتقال متهم به اداره پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ ، ده ها نفر از مالباختگان با مراجعه به پليس آگاهي، ايرج را به عنوان سرکرده سارقان و سارق اصلي اموال خود مورد شناسايي قرار داده و اين در حالي بود که ايرج تلاش داشت تا منکر هرگونه سرکردگي گروه سارق شود.
سرهنگ کارآگاه مهدي قزلباش، معاون مبارزه با سرقت هاي خاص پليس آگاهي تهران بزرگ با اشاره به ارزش 500 ميليون توماني اموال سرقت شده از مالباختگان، گفت: عمده سرقت هاي انجام شده توسط اين گروه از سارقان طايفه فيوج، در منطقه غرب تهران انجام شده است لذا از همه مالباختگاني که در مناطق غربي تهران بدين شيوه مورد سرقت قرار گرفته اند دعوت مي شود تا براي شناسايي اين متهم به اداره پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان وحدت اسلامي مراجعه کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان