نسخه شماره 2428 - 1389/05/25 -

 ماه رمضان مصرف بنزين و گازوييل را کاهش داد  

مصرف بنزين و گازوييل کشور در هفته گذشته (16 تا 22 مرداد) در قياس با هفته پيش از آن به ترتيب 4/9 درصد و 5/6 درصد کاهش يافت.  به گزارش خبرگزاري ايلنا،بر اساس آمارهاي رسمي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، مجموع مصرف بنزين کشور در هفته منتهي به 22 مرداد به 454 ميليون و 200 هزار ليتر رسيد که نسبت به هفته پيش از آن (478 ميليون ليتر) از کاهش مصرف 23 ميليون و 800 هزار ليتري (4.9 درصدي) حکايت دارد.  ميانگين مصرف روزانه بنزين کشور در هفته گذشته به 64 ميليون و 885 هزار ليتر رسيد که در قياس با هفته پيش از آن روزانه سه ميليون و 400 هزار ليتر کاهش نشان مي دهد.  آمارهاي رسمي همچنين نشان مي دهد که بيشترين مقدار مصرف بنزين کشور در فاصله زماني 16 تا 22 مرداد به روز شنبه (16مرداد) با 70 ميليون و 500 هزار ليتر و کمترين آن با 50 ميليون و 900 هزار ليتر به روز جمعه (22 مرداد) اختصاص داشته است.  همزمان با حلول ماه مبارک رمضان در پايان هفته گذشته و کاهش نسبي سفرها، پيش بيني مي شود روند کاهشي مصرف بنزين در کشور در هفته هاي آينده ادامه داشته باشد.  مصرف نفت گاز (گازوييل) کشور نيز در هفته گذشته (16 تا 22 مرداد) با متوسط روزانه 98 ميليون و 514 هزار ليتر به 689 ميليون و 600 هزار ليتر رسيد که در قياس با هفته پيش از آن (727 ميليون و 900 هزار ليتر) 38 ميليون و 300 هزار ليتر (5.2 درصد) کاهش داشته است.  بالاترين رقم مصرف گازوييل کشور در زمان ياد شده به روز دوشنبه (18 مرداد) با 117 ميليون و 300 هزار ليتر و کمترين آن نيز با 72 ميليون و 500 هزار ليتر به روز جمعه (22 مرداد) اختصاص دارد.  در تهران نيز مجموع مصرف بنزين در هفته منتهي به جمعه (22 مرداد) 91 ميليون و 100 هزار ليتر اعلام شده است که در مقايسه با هفته گذشته (91 ميليون و 500 هزار) از کاهش مصرف اين فرآورده به ميزان 400 هزار ليتر حکايت دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان