نسخه شماره 2331 - 1389/01/29 -

 بنزين 400 تا 600 توماني براي تحقق درآمد 20 هزار ميلياردي دولت  

 کسب درآمد 20 هزار ميليارد تومان از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها در ازاي افزايش قيمت حامل هاي انرژي، براي دولت; نرخ بنزين را تا 600 تومان و نرخ گاز را تا 60 تومان افزايش خواهد داد.
مويد حسيني صدر عضو هيات رئيسه کميسيون انرژي مجلس در گفت وگو با ايلنا، با بيان اينکه تاکنون دولت ارقام در نظر گرفته شده براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به مجلس ارائه نداده است، اظهار داشت: تا پيش از ارائه رسمي اين ارقام از سوي دولت، کميسيون انرژي نمي تواند در مورد آن اظهار نظر کند.
به گفته وي از آنجا که در حال حاضر 44 ميليون ليتر بنزين به شکل روزانه در کشور توليد مي شود و استفاده از اين کالا بيشتر در حوزه خصوصي است و کمتر متوجه بخش صنعت و توليد است و اقشار کم درآمد کمتر از افزايش آن آسيب مي بينند، قيمت بنزين دولتي (بنزين توليد داخل) ليتري 400 تومان و بنزين وارداتي با نرخ تمام شده يعني حدود 600 تومان در نظر گرفته خواهد شد.
حسيني صدر با اشاره به اينکه در حال حاضر روزانه 500 ميليون متر مکعب گاز در کشور مصرف مي شود، اظهار داشت: از آنجا که قيمت گاز در حال حاضر براي هر مترمکعب 15 تومان است، براي تحقق درآمد 20 هزار ميليارد توماني دولت از محل هدفمند کردن يارانه ها، تا 60 تومان افزايش خواهد يافت.
عضو کميسيون انرژي مجلس اين افزايش قيمت را بسيار زياد ارزيابي کرد و افزود: به همين دليل، دولت بايد قيمت گازوئيل و برق را کمتر افزايش دهد. چنين برآورد مي شود که قيمت گازوئيل حداقل تا 100 تومان افزايش يابد که اميدواريم اين افزايش قيمت شامل حال گازوئيل مصرفي کارخانجات و بخش کشاورزي نشود.
وي افزود: از آنجا که در حال حاضر 40 هزار مگاوات برق در طول روز مصرف مي شود، به نظر مي رسد که نرخ برق نيز از 16 به 35 تومان افزايش يابد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان