نسخه شماره 2318 - 1389/01/14 -

 همت مضاعف و کار مضاعف سرفصل زندگي ايراني 
نويسنده : ف- نگرش

پس از تحويل سال در بهاري دل انگيز و سالي پرشور و نشاط رهبر معظم انقلاب که گفته ها و تذکرات نکته هاي حساس ايشان براي زندگي و تحولات روزافزون کشور فصل الخطاب هر تصميماتي براي بهبود زندگي و پيشرفت همه جانبه کشور است، امسال نيز در لحظاتي مناسب و مبارک همت و کار مضاعف براي ترقي و تعالي کشور را امري ضروري دانسته به ملت اين پيام را دادند که دامنه تلاش و فعاليت خود را محدود نکنند و براي زندگي بهتر و موفق تر سعي و فعاليتي بيشتر داشته باشند. در دستورات اخلاقي و رئوس مطالب تربيتي خودمان هم بارها به اين عبارت زيبا برخورد داشته ايم که:
همت بلند دار که مردان روزگار
از همت بلند به جايي رسيده اند
بنابراين همت بلند، فکر متعالي، تصميمات بجا و موثر و بالاخره عزم و اراده اي استوار پيش نيازهاي نيل به اهداف بزرگ و سازنده هستند و همه مردم را براي حرکتي تازه و نو آماده مي کنند. رخوت و تن پروري و بي تفاوتي و کاهلي در برابر کارها و سازگاري بيش از حد معمول و متعارف نه تنها خود فرد را به جايي نمي رساند، چنين عادات و آدابي در روحيه مردم نيز تاثيرگذار و انديشه آنها تا بدين حد آنها را نسبت به کار و زندگي خود آماده و مقيد مي کند که با زمانه و سختي هاي روزگار دست و پنجه نرم نکند و پيوسته مطيع و منقاد باشد که سهم و حصر او از آن مقداري که دارد بيشتر نيست و رزق  مقوم او تعيين شده و مشخص است و اگر درآمد و حاصل تلاش هاي او از آن ميزاني که آرزوي افزوني آن را دارد کمتر است پايبند به اين شعار و مقدرات خود باشد که: زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز. با اين برآورد و برداشت که ميزان بهره مندي و سهمي که برايت تعيين شده است، همين اندک عايدي و درآمدي است که بايد با آن بسازي و اعتراضي به آن نداشته باشي، حال آن که چنين نيست و آدمي آن لياقت و استعداد را دارد که به هر کجا که مي خواهد برسد و پيشرفتي وراي تصور داشته باشد.
شما بلندپروازي و زياده خواهي را بارها و بارها شنيده ايد و بارها ديده ايد که فکر بلند زمينه ساز تصميمي بلند و کار و فعاليتي مناسب و فراخور آن فکر خوب و هدفمند است و کمتر افرادي با افکار سازنده و بلند و پشتکار و تلاش در کارزار زندگي مانده اند و به مقصود نايل نشده اند. تداوم کار و فعاليت و باز نايستادن در برابر آرمان هاي بلند و سستي نشان ندادن و حرکت با گام هاي استوار و اميدآفرين رمز پيروزي و موفقيت است که چنين توفيقي را در شرح حال و سرگذشت افراد بزرگ و مطرح زمانه فراوان مي بينيم که هيچ کسي بدون سعي و کوشش راه به جايي نمي برد: سعي نابرده در اين راه به جايي نرسي.
افراد موفق شروع کارشان با کمترين امکانات اما عزم و اراده اي استوار و سعي و تلاش مضاعف و داشتن توکل و اميد براي رسيدن به هدف و آرماني مقدس و خدمتگزاري و توجه به جامعه و خيرخواهي و اثرگذاري بوده است، شکست در کارها نبايد باعث دلسردي و نااميدي شود، شکست بايد آدمي را بيشتر به تلاش وادارد و هرگز او را مايوس نکند.
بسا شکست کزو کارها درست شود. بايد از شکست ها و عدم موفقيت در کارها درس گرفت و با پيدا کردن نقاط ضعف و قصوراتي که باعث شکست و نرسيدن به هدف و برنامه ريزي ها شده است کار را با مطالعات و تجربيات بيشتري دنبال کرد و با زمانه براي نيل به موفقيت نهايي به ستيز برخاست و در کارها مطيع محض و فرمانبرداري بي اراده نبود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان