نسخه شماره 2317 - 1388/12/27 -

  گشايش غار 70 ميليون ساله نخجير 

غار 70 ميليون ساله نخجير استان مرکزي به مناسبت نوروز 89 به روي گردشگران  نوروزي و علاقمندان طبيعت باز شد غاري که تداوم حيات آن نيازمند حفاظت از آن است تا ميليونها سال ديگر به عمر آن افزوده شود.  به گزارش مهر، 10 کيلومتر که از دليجان مي گذري، در امتداد جاده فرعي، بر سينه کش کوه کم ارتفاع "تخت" در چوبي را مشاهده مي کني که هرگز نمي انديشي غاري 70 ميليون ساله مانند پلنگي آرميده در انتظار مسافران نوروزي است. مديرکل ميراث فرهنگي و گردشگري استان مرکزي گفت: غار نخجير استان مرکزي که داراي 70 ميليون سال قدمت است براي بازديد گردشگران نوروزي 89 آماده شد. محمدحسين فراهاني افزود: اين غار بي نظير در سال 68 کشف شد و اکنون پس از آماده سازي امسال گشايش مي يابد. از جمله بحثهايي که اقدام عمراني در اين غار را به تعويق انداخت کشمکش ميان دو شهر نراق و دليجان بر سر نام اين غار بود که در نهايت با تصويب غار نخجير استان مرکزي از سوي دولت روند کارها تسهيل شد. پس از سالها براي ايجاد امکانات خدماتي و رفاهي براي اين غار يک سرمايه گذار از ميان سرمايه گذاري متعدد انتخاب شد و از بهار امسال اقدامات عمراني در اطراف غار شروع شد. متاسفانه در ماه هاي گذشته ايجاد زمينه هاي گردشگري غار با شکستگي هايي در درون غار مواجه بود و با اينکه مديريت وقت پاسخ هايي براي اين موضوع داشت با اين حال گروه هاي زيست محيطي استان قانع نشدند ومديريت زيست محيطي بر غار حاکم شد. زيبايي هاي غار نخجير به دليل در دسترس نبودن ايجاد شده است و هرگونه بهره برداري از اين غار بايد با ملاحظات زيست محيطي و مراقبت و دقت صورت گيرد. حال که قرار است در غار بر روي گردشگران باز شود بايد انتظاماتي قوي بر بازديدها حاکم باشد تا خدشه اي به اين غاز 70 ميليون ساله به خصوص بر قنديل هاي آهکي و سست آن وارد نشود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان