نسخه شماره 2290 - 1388/11/20 -

 درخواست جايگزيني هواپيماهاي مناسب به جاي توپولوف ها 

رييس سازمان هواپيمايي کشوري با بيان اينکه خروج کليه ناوگان توپولوف از کشور در حال بررسي است، اعلام کرد: از همه شرکت هاي هواپيمايي درخواست کرده ايم که نسبت به اصلاح ناوگان خود اقدام کنند و ناوگان مناسب ديگر را جايگزين هواپيماهاي توپولوف کنند.  رضا نخجواني در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينکه ايراداتي در هواپيماهاي توپولوف مشاهده و گزارش آن به روسيه ارسال شده است، گفت: متناسب با گزارش و پاسخ روسيه شرايط ايمني  اين هواپيما ها در آن زمان تصميم گيري خواهد شد.  وي با اشاره به اينکه حدود 23 فروند هواپيماي توپولوف در کشور پرواز مي کنند، اظهار کرد: به همه شرکت هاي هواپيمايي از جمله تابان اعلام کرده ايم نسبت به اصلاح ناوگان خود اقدام کنند و درخواست کرده ايم بقيه ناوگان توپولوف خود را به وسيله ناوگان مناسب ديگر جايگزين کنند. در اين راستا شرکت هواپيمايي تابان اقدام به جايگزيني ناوگان خود کرده است و اولين فروند توپولوف اين شرکت چند روز پيش از کشور خارج شد و طبق برنامه ريزي هاي انجام شده دو فروند ديگر توپولوف اين شرکت تا قبل از سال آينده از رده خارج مي شود.  نخجواني درباره اينکه چرا همه هواپيماهاي توپولوف  از رده خارج نمي شوند تا مسافران با احساس امنيت بيشتر سفر هوايي داشته باشند؟ گفت: اين موضوع در حال بررسي است و اگر به اين نتيجه برسيم که طي صدور بخشنامه  از پرواز هواپيماهاي توپولوف جلوگيري شود خصوصي يا دولتي بودن شرکت فرقي ندارد.  معاون وزير راه و ترابري اظهار کرد: البته شرکت هاي هواپيمايي خودشان نيز تمايلي به  استفاده از اين نوع ناوگان ندارند، اما منابع مالي و امکانات مالي مناسب براي جايگزيني ناوگان بهتر را ندارند که بهترين کار براي اصلاح وضعيت ناوگان هوايي کشور اين است که منابع مالي کافي در اختيار شرکت ها قرار گيرد يا اجازه دهيم شرکت هاي هواپيمايي با نرخ واقعي و مبتني بر تقاضاي بازار فعاليت کنند. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان