نسخه شماره 2275 - 1388/11/03 -

 احتمال شيوع موج سوم آنفلوانزاي نوع A  

رييس مرکز مديريت بيماري هاي واگيردار وزارت بهداشت از احتمال موج سوم آنفلوانزاي نوع A  در اواخر زمستان و اوايل بهار خبر داد و گفت: البته اين موضوع به هيچ عنوان قطعيت ندارد و در حد پيش بيني است، سازمان جهاني بهداشت بر اساس همه گيري هاي جهاني گذشته اين تخمين ها را برآورد کرده است; بنابراين اين که چنين پيش بيني تا چه ميزان به واقعيت تبديل شود به بررسي هاي بيشتر نياز دارد.  به گزارش ايلنا، محمد مهدي گويا در حاشيه مراسم آغاز نوبت اول واکسيناسيون هپاتيت B براي متولدان 71 افزود: پيش بيني هاي سازمان جهاني بهداشت بر آن است که موج سوم آنفلوانزاي نوع A  اواخر زمستان و اوايل بهار ظاهر شود. در مجموع موجي که از خارج کشور وارد مي شود موج محسوب نمي شود; موج سنگين اين بيماري در کشور اوايل پاييز بود.  وي ادامه داد: بيماري آنفلوانزا در دنيا تا کنون بسيار خفيف تر از پيش بيني هاي انجام شده بوده است; اما هنوز اين بيماري تمام نشده تا در مورد آن قضاوت قطعي صورت گيرد. طي دو سال پاندمي اين بيماري، احتمال اين که بيماري شديدتر شود وجود دارد.  رييس مرکز بيماري هاي واگير وزارت بهداشت با بيان اينکه آنفلوآنزا نوع A به طور جدي در کشور فروکش کرده و تعداد مبتلايان آن بسيار ناچيز است، گفت: آخرين موارد مرگ ناشي از اين آنفلوانزا همان 140 مورد است و موارد مرگ ناشي از آن کمتر از ميزان اعلام شده است.  وي از تشکيل کميته فني در وزارت بهداشت به منظور بررسي علت فوت بيماران در زمينه آنفلوانزا خبر داد و گفن: تمام پرونده هاي موارد مرگ مورد بررسي قرار گرفته است; چرا که برخي از مواردي که به عنوان مرگ آنفلوانزا اعلام شده طبق نظر کميته فني، ناشي از بيماري زمينه اي آن افراد بوده است و علت آن آنفلوانزا نبوده بنابراين به نظر مي رسد موارد مرگ قطعي حدود 110 تا 115 مورد باشد و ديگر موارد مرگ، موارد مرتبط با آنفلوانزا است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان