نسخه شماره 2252 - 1388/10/03 -

 همزمان با کاهش گاز ارسالي به صنايع
  بحران کمبود گازوئيل کليد خورد 

همزمان با کاهش گاز ارسالي به صنايع،رشد شتابان مصرف گازوئيل زمستان سختي را نويد مي دهد.
مصرف گازوييل در کشور با روند نگران کننده اي در حال افزايش است. نگاهي به آمار مصرف در آذرماه مبين افزايش تصاعدي اين فرآورده نفتي است. رشد آمارهاي مصرف با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال بيانگر اين موضوع است به طوري که ، در هفته اول آذرماه مصرف روزانه گازوئيل 99/9 ميليون ليتر و در هفته دوم ميانگين مصرف روزانه گازوييل به 102/3ميليون ليتر رسيد و اين رقم در هفته سوم آذرماه به روزانه 112/3ميليون ليتر رسيد. اين رقم در هفته چهارم به يک رکورد خيره کننده رسيد که حاکي از مصرف روزانه 129 ميليون ليتر بوده است.
جالب است که طي آذرماه مصرف کليه فرآورده هاي نفتي نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش را نشان مي دهد در حالي که مصرف گازوئيل بيش از 11 درصد افزايش داشته است.
ميانگين مصرف روزانه گازوئيل نيز در آذرماه به حدود 113 ميليون ليتر رسيده است.
با اين حال و در حالي که برخي کارشناسان پيش بيني کرده بودند که اوج  مصرف در ماه هاي پاياني سال  به روزانه  115 ميليون ليتر برسد که طي 24 آذرماه مصرف گازوييل به 162/3ميليون ليتر نيز رسيد و با روند کنوني بعيد نيست که ميانگين مصرف روزانه به 120 تا 130 ميليون ليتر نيز در ماه هاي پاياني برسد.
هم اکنون ميانگين روزانه توليد اين فرآورده  در پالايشگاه هاي کشور حدود 91 ميليون ليتر بوده است; اگر ميانگين روزانه مصرف گازوييل طي چهار ماهه آذر تا پايان اسفندماه به 120 ميليون ليتر برسد، به حدود سه ميليارد و 600 ميليون ليتر گازوئيل وارداتي نياز است.
با اين حال تاکنون بيش از يک ميليارد ليتر گازوئيل به کشور وارد شده است و اگر شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي تمهيداتي براي تامين به موقع گازوئيل وارداتي در نظر نگيرد، کشور با معضل جدي روبرو خواهد شد و آنچه مسلم است اين است که در سه ماهه چهارم امسال توليد جوابگوي مصرف نخواهد بود و به مرور با سردتر شدن هوا و همچنين نياز نيروگاه ها به سوخت مايع، مصرف گازوئيل بيشتر نيز خواهد شد.
ولي مسوولان وزارت نفت با خيال خيلي آسوده وضعيت ذخيره سازي گازوئيل را در حد مطلوبي برآورد کرده اند و مي گويند، ميزان ذخيره سازي گازوييل به بيش از دو ميليارد ليتر رسيده است. همچنين، علت افزايش مصرف گازوييل در هفته هاي اخير تلاش براي کم نشدن ذخيره نيروگاه ها عنوان شده است.
طي 9 ماهه امسال مصرف گازوييل به بيش از 25ميليارد ليتر رسيد که نسبت به مصرف مدت مشابه در سال گذشته افزايش داشته است. شايد بتوان شروع زودهنگام سرما نسبت به سال گذشته را دليل اين افزايش مصرف دانست.هرچند به گفته مسوولان وزارت نفت در حال حاضر نيروگاه ها از ذخيره خوبي برخوردارند، ولي بايد توجه داشت که هم اکنون ميزان گاز ارسالي به صنايع کاهش يافته است، همچنين امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته يک ميليارد و 800 ميليون ليتر سوخت مايع بيشتري تحويل شده و بايد ديد با قطعي گاز احتمالي چه راهکاري براي صنايع و نيروگاه ها در نظر گرفته شده است؟


نسخه چاپي ارسال به دوستان