نسخه شماره 2243 - 1388/09/23 -

 رييس گروه انرژي و محيط زيستUNDP خواستار شد:
 سرشماري دقيق گونه ها، پيش نياز صدور مجوزشکار 

رييس گروه انرژي و محيط زيست برنامه عمران ملل متحد«UNDP درباره ورود شکارچيان خارجي به زيستگاه يوزپلنگ گفت: صدور مجوز شکار در زيستگاه هاي يوزپلنگ بايد با مطالعه دقيق صورت گيرد.
مهدي کامياب که ناظرUNDP  بر پروژه بين المللي حفاظت از يوزپلنگ آسيايي است، در گفت و گو با خبرنگار سبزپرس افزود: زماني مي توان مجوز شکار در زيستگاه هاي يک جانور در معرض خطر صادر کرد که سرشماري دقيقي انجام شده باشد تا آسيبي به جمعيت طعمه وارد نشود.
او همچنين ادامه داد: درآمد حاصل از صدور مجوز شکار در اين مناطق نيز بايد به گونه اي استفاده شود که کمکي به توسعه مديريت زيستگاه ها کند.
برنامه عمران ملل متحد در کنار سازمان حفاظت محيط زيست حامي مالي پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي در ايران است. با صدور مجوز شکار ويژه به دو شکارچي خارجي در پارک ملي سياه کوه، نگراني از قطع حمايت هاي سازمان ملل در اين پروژه به وجود آمد. چرا که سياهکوه يکي از 10 زيستگاه قطعي يوزپلنگ و يکي از مناطق فعاليت پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي است.
کامياب در اين باره خاطرنشان کرد: صدور مجوز شکار، حق سازمان حفاظت محيط زيست است; اما اين کار بايد با مطالعه دقيق صورت گيرد. ما در سازمان ملل از زبان تهديد استفاده نمي کنيم. ما سعي مي کنيم با گفت و گو مسايل را حل کنيم.
او تصريح کرد: ما به عنوان ارگاني که نظارت بر حسن انجام کار پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي را بر عهده دارد، در مواقعي اين چنيني تلاش مي کنيم تا مسايل را با گفت و گو حل کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان