نسخه شماره 2226 - 1388/08/30 -

 دفاع حکيمي از کرامت و آزادي  

محمدرضا حکيمي، استاد و نويسنده برجسته و صاحب الحياه با انتشار پيامي عدم حضور خود در جشنواره فارابي را اعلام کرد. اخيرا در جشنواره فارابي (علوم انساني) وي در کنار برخي اساتيد ديگر براي خدمت 50 ساله به علوم انساني مورد تجليل قرار گرفته بود که از دريافت جايزه خودداري و تلويحا از ضعف عدالت در حيات اقتصادي و کمبود حيثيت و کرامت و آزادي اجتماعي و سياسي مردم  انتقاد کرد.   در بخشي از توضيح وي آمده است: همانگونه که پيش تر هم يادآور شده ام، بار ديگر تاکيد مي کنم که تا هنگامي که در جامعه ما فقر و محروميت مرئي ونامرئي بيداد مي کند، برگزاري چنين جشنواره هايي، از نظر اينجانب در اولويت نيست. در اين جشنواره از فاضلان و استاداني، به نام خدمت 50 ساله به علوم انساني تجليل شده است. پرسش اين است آيا اين علوم براي ثبت در کتابها و در دنياي ذهنيت است يا براي خدمت به انسان و حفظ حقوق انسان و پاسداري از کرامت انسان است در واقعيت خارجي و عينيت؟ نصاب مقام انسان در معيشت و زندگي به منظور رشد متعالي، رسيدن به اقامه "قسط قرآني" در حيات اقتصادي است (ليقوم الناس بالقسط) و برخوردار بودن انسانها از حيثيت و کرامت و آزادي در حيات اجتماعي و سياسي.


نسخه چاپي ارسال به دوستان