نسخه شماره 2203 - 1388/08/03 -

 اولويت هاي خانه احزاب 

رييس جديد خانه احزاب ضمن اين که از تشکيل کارگروهي در اين تشکل براي توجه به موضوع برنامه محوري خبر داد، افزود: براي باقي نماندن هيچ گونه شک و شبهه اي براي تمديد پروانه خانه احزاب اقدام مي کنيم.
حسين کاشفي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين که جلسات خانه احزاب قرار است هر دو هفته يک بار روزهاي چهارشنبه برگزار شود، گفت: روساي کميته هاي خانه احزاب مشخص شده اند و در جلسه بعدي در مورد اعضاي کميته ها بحث و بررسي خواهيم داشت.
وي توسعه  تحزب، تقويت نظام حزبي در کشور ، استفاده مناسب از تجربيات ديگران در زمينه تقويت احزاب و تشکيل جلساتي با حضور احزاب مختلف را از جمله اولويت هاي خانه احزاب در دوران جديد برشمرد و گفت: ما قصد داريم اعضاي شوراي مرکزي دوره هاي گذشته و حتي احزابي را که در شوراي مرکزي حضور ندارند، به جلسات خود دعوت کنيم و از نظرات آنها بهره مند شويم.
وي خاطرنشان کرد: سعي داريم بحث ضرورت توجه به جايگاه احزاب را با اهميت قلمداد کنيم تا بدين صورت حزب جايگاه واقعي خود را پيدا کند و کشور نيز در مسير توجه به احزاب گام بردارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان