نسخه شماره 2200 - 1388/07/29 -

 توليد کالا ي رقابتي مستلزم واردات تکنولوژي است 

مهندس احمد قلعه باني رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سلسله نشست هاي تخصصي چالش هاي صادرات غير نفتي گفت: چنانچه نخواهيم نسبت به همکاري ميان بخش هاي مختلف براي واردات تکنولوژي و افزايش صادرات اقدامي کنيم، به طور قطع نمي توانيم قيمت تمام شده توليدات داخلي را کاهش دهيم.
به گزارش اداره اطلا ع رساني سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، رئيس هيات عامل ايدرو از وزارت بازرگاني خواست به توليد کنندگان کمک کند تا در جهت واردات تکنولوژي اقدام کنند. هر توليد کننده اي که کالا ي صنعتي وارد مي کند حتما همراه آن تکنولوژي نوين هم وارد شود. تکنولوژي جديدي که هم در کاهش مصرف انرژي و هم در قيمت تمام شده و هم در فرآيند هاي توليد و همين طور در استفاده بهينه از مواد اوليه موثر باشد.
رئيس هيات عامل ايدرو با اشاره به ايجاد واحدهاي توليد نان صنعتي افزود: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براي ساخت اين ماشين آلا ت و استفاده از تکنولوژي روز دنيا با کشورهاي آلمان و فرانسه وارد مذاکره شده تا بخش دولتي و بخش خصوصي با همکاري يکديگر و استفاده از تکنولوژي نوين بتوانند دستگاه هاي مورد نياز براي توليد نان صنعتي را توليد کنند. قلعه باني ادامه داد: مي توانيم محصولا ت خود را در بازار داخلي بفروشيم، اما بايد کيفيت و قيمت نحوه توليد  کالا ها به گونه اي باشد که امکان عرضه محصولا ت داخلي در بازارهاي خارجي نيز فراهم شود.
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اشاره به کاهش 3/5 درصدي صادرات صنايع ايران در سال گذشته گفت: حجم صادرات واحدهاي صنعتي وابسته به سازمان گسترش و نوسازي در سال گذشته 700 ميليون دلا ر بوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان