نسخه شماره 2200 - 1388/07/29 -

  نظر مثبت نمايندگان بر احياي سازمان مديريت 

سخنگوي کميسيون صنايع ومعادن مجلس با تاکيد بر ضرورت احياي سازمان مديريت وبرنامه ريزي گفت: وجود اين سازمان مي تواند به بهره وري فعاليت هاي کشور کمک کند.
علي اصغر يوسف نژاد نماينده ساري وعضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت وگو با «فردا» با اشاره به تهيه طرحي از سوي نمايندگان براي احياي مجدد سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور گفت: تشکيل مجدد اين سازمان از نظر قاطبه نمايندگان مجلس يک ضرورت اجتناب ناپذير است. يوسف نژاد يکي از دلايل رکود فعاليت هاي عمراني در کشور را انحلال سازمان مديريت وبرنامه ريزي دانست ودر اين باره تصريح کرد: چند هزار پروژه عمراني در کشور وجود دارد و نهادي که اين پروژه ها را هدايت وسازماندهي کند وميزان فعاليت هاي آنها را به دستگاه هاي اجرايي گزارش دهد وجود ندارد. عضو کميسيون صنايع ومعادن خاطرنشان کرد: در بسياري از مواقع براي فعاليت هاي عمراني، بيش از هزينه استاندارد هزينه مي شود و نظارت صحيحي هم از سوي دولت اعمال نمي شود . وي سازمان مديريت وبرنامه ريزي را بهترين وسيله براي اصلاح الگوي مصرف دانست و اضافه کرد: مديريت منابع و راندمان فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي توسط اين سازمان مي تواند به اصلاح الگوي مصرف کمک کند. نماينده مردم ساري در مجلس با تاکيد براينکه مجلس انحلال سازمان مديريت وبرنامه ريزي را به هيچ عنوان قبول ندارد، افزود: سال گذشته وبه هنگام بررسي بودجه سال 88 کميسيون تلفيق بودجه به پايداري سازمان مديريت و برنامه ريزي راي داد و به همين دليل بارها نام سازمان مديريت وبرنامه ريزي تکرار شده است. اين نشان مي دهد که مجلس، نهاد مسئول در خصوص فعاليت هاي مالي وعمراني را، سازمان مديريت وبرنامه ريزي مي داند و چيزي به نام معاونت نظارت و راهبردي را قبول ندارد. يوسف نژاد تاکيد کرد: نمايندگان در راستاي تقويت بعد نظارتي مجلس تصميم دارند طرحي را آماده کنند که با احيا و تقويت سازمان مديريت وبرنامه ريزي، تاثيرگذاري اين نهاد در نظام اجرايي بيشتر باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان