نسخه شماره 2194 - 1388/07/21 -

 هيات منصفه جديد، مدير مسوول ياس نو را مجرم شناخت  

هيات منصفه مطبوعات مدير مسوول نشريه ياس نو را به اتهام نشراکاذيب و تبليغ عليه نظام مجرم دانست.
به گزارش ايلنا جلسه رسيدگي به کيفرخواست هاي مطروحه عليه مديران مسوول نشريه "ياس نو" و "روز نو" روز يکشنبه در شعبه 1083 دادگاه کيفري استان به رياست قاضي حسينيان و با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات برگزار شد.
هيات منصفه مطبوعات پس از قرائت متن کيفر خواست توسط نماينده مدعي العموم، شکايت شاکي و دفاعيات وکيل مدافع متهم وارد شور شد و مدير مسوول نشريه روز نو را بابت انتشار نشريه "روز نو" به جاي روزنامه "نوروز" با اتفاق آرا مجرم دانست و همچنين هيات منصفه مطبوعات مدير مسوول ياس نو را در مورد اتهام نشر اکاذيب و نشر مطالب خلاف واقع با اتفاق آرا مجرم دانست.
در ادامه هيات منصفه مطبوعات مدير مسوول نشريه "ياس نو" را در مورد تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران با اکثريت آرا مجرم دانست و در خصوص شکايت خانم مهناز قديم آ بادي اين شکايت را مطبوعاتي ندانست و لذا در مورد آن اظهار نظر نکرد و در مورد شکايت رضا گلپور نيز با اکثريت آرا متهم را مجرم ندانست.
در خاتمه نيز هيات منصفه مطبوعات با اتفاق آرا متهم را مستحق تخفيف در مجازات ندانست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان