نسخه شماره 2169 - 1388/06/21 -

 محمدرضا باهنر تاکيد کرد:
 اصلاح طلبان نبايد حذف شوند  

محمدرضا باهنر در يک کنفرانس خبري  که در محل جامعه اسلامي مهندسين برگزار شد به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ داد.
باهنر در پاسخ به اين سوال که شما در موضع گيري اظهار داشتيد که اگر نامه رهبري نبود 8 تا 9 نفر از وزرا راي نمي آوردند و موضع گيري هايي در اين ارتباط شد، پاسخ شما چيست و آيا نامه محرمانه بوده است يا خير، گفت: من هيچگاه نگفته ام که نامه بوده است، چه محرمانه و چه غيرمحرمانه، صحبت بر سر پيام شفاهي بود که از سوي مقام معظم رهبري به مجلس داده شده بود. در مجلس رايزني هاي ما مفصل و پرحجم بود، برخي از نمايندگان تحليل هاي متفاوتي داشتند، بنده از روز اول تصورم اين بود که 5 تا 6 نفر از افراد پيشنهادي راي نمي آورند، ولي گروهي فکر کردند که من همه تلاشم را به کار خواهم گرفت که اين افراد راي نياورند در صورتي که واقعيت قضيه اين نبود و فقط پيش بيني بود.
وي ادامه داد: پس از آنکه رايزني ها شروع شد، باز نظرات متفاوت بود و با اينکه در مرحله اول دولت موفق به تشکيل کابينه نشود، مخالف بودم تا اينکه پيام شفاهي مقام معظم رهبري خطاب به مجلس آمد و نظر مشورتي ايشان اين بود که بهتر است همگي وزرا راي بياورند و تاکيد کرده بودند که اين امر حکومتي و دستوري نيست و نمايندگان بايد پاسخگوي عملکرد خود باشند، بنده با براندازي که در مجلس کردم نظرم عوض شد و رويکردم در راي اعتماد به دولت تغيير کرد و تلاش کرديم اکثريت قريب به اتفاق افراد راي بياورند.
نايب رئيس مجلس با بيان اينکه اگر پيام شفاهي مقام معظم رهبري حکمي دستوري بود همه نمايندگان خود را ملزم به اجراي آن مي دانستند،گفت: ايشان تاکيد داشتند که نظر من فقط مشورتي است و بر همين اساس رويکرد نمايندگان عوض شد، ولي اگر همين نظر هم نبود احتمال اينکه بين 7 تا 10 نفر از وزراي پيشنهادي راي نياورند، زياد بود.
وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد ادامه بازداشت ها و برخي مواضع و تاثير آن در بازگشت آرامش به فضاي کشور گفت: معتقدم بايد به سرعت متهمين مجرم و بي گناه از هم تفکيک شوند. راضي نيستيم متهمي که جرمي ندارد حتي يک ساعت نيز بازداشت شود. از سوي ديگر عده اي براساس تحليل هاي غلط مرتکب جرم هايي شدند که در واقع عدالت خواهي اقتضا مي کند اين مجرمين تنبيه شوند و مهم ترين قدم براي رسيدن به آرامش تفکيک اين دو مجرمين از هم است.
وي گفت: برخي جرمشان از روي ناآگاهي است که بايد با رافت اسلامي با آنها برخورد شود و برخي اعمال مجرمانه را براساس تحليل هاي غلط انجام دادند که بايد پاسخگو باشند. در مجموع بايد فضا از حالت راديکالي بيرون بيايد و پرخاشگري ها در برخي رسانه ها کاهش پيدا کند.
باهنر با تاکيد بر اينکه رسانه ها نقش مهمي در خاموش کردن پرخاش ها دارند،گفت: متاسفانه در جريان هاي بعد از انتخابات يکسري اتهامات سنگين و غيرقابل تحمل از سوي عده اي به نظام وارد شد، مثلا بحث هايي که آقاي کروبي مطرح کردند خيلي زمان برد و ما از طرق مختلف خواهش کرديم که اين بحث ها بسيار خطير است و براي نظام هزينه دارد مستندات خود را ارائه دهيد تا روشن شود که آيا اتهامات واهي است و يا واقعيت دارد تا به آن رسيدگي شود، بالاخره معلوم شد عده اي نشستند و سي دي درست کرده اند و اظهارات افراد مطرح شده در اين سي دي ها مبنايي نداشته است و طبيعي است که اگر آقاي کروبي نتواند مستندات محکمي ارائه دهد، بايد به اتهام وي رسيدگي شود.
نايب رئيس مجلس تاکيد کرد: خوشبختانه با تشکيل هيات ويژه از سوي رئيس قوه قضائيه مساله به صورت جدي جلو مي رود.
باهنر در تحليل خود از آينده جريان اصلاح طلبي نيز گفت: اعتقاد نداريم که يکي از جناح هاي درگير سياسي بايد از صحنه سياسي کشور حذف شود. معتقديم بايد حضور داشته باشند رقابت کنند، رفتارهاي هم و ساير قوا را نقد کنند و مدافع حضور طيف هاي مختلف در صحنه سياسي کشور هستم.
وي در عين حال تصريح کرد: اداره کردن طيف سياسي با ساختارشکني متفاوت است. اپوزيسيوني که در چارچوب نظام و قانون اساسي فعاليت مي کند بايد از حقوقش دفاع شود. ولي اگر خارج از نظام باشد و خواست با کليت نظام درگير شود، قاعدتا اپوزيسيون بيرون نظام مي شود و تکليفش مشخص است. متاسفانه بسياري از شخصيت هاي اين طيف همانطور که هم در اقرارهاي آنها و هم در عملکردهايشان مشخص است به دنبال ساختارشکني بوده اند، البته نمي خواهم قضاوت کنم بايد حساب کساني که بي گناه گرفته شده اند و کساني که مجرم هستند از هم جدا شود و اگر مجرم هستند بايد آماده تحمل مجازات رفتارهاي مجرمانه خود باشند.
نايب رئيس مجلس با اشاره به هيات سه نفره قوه قضائيه مرکب از دادستان کل کشور، معاون اول رئيس قوه قضائيه و مديرکل حوزه رياست اين قوه گفت: بنا شده است اين هيات کليه محاکمات را پيگيري کند و به صحت و سقم آنها وارد شود. ولي تا اينجاي قضيه قرار شده است اين دادگاه ها از حالت علني بودن خارج شود تا جلوي استفاده هاي تبليغاتي از آنها گرفته شود و در نهايت معتقدم بايد رفتار مجرمانه با رفتارهاي غيرمجرمانه تفکيک شود.
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين تاکيد کرد: معتقدم در عين رسيدگي در دادگاه ها نبايد استفاده تبليغاتي از روند دادگاه شود و برخي اقرارها و اعترافات ممکن است، اعتراف به تحليل اشتباه باشد که متفاوت از اعتراف به عمل مجرمانه است.
باهنر تاکيد کرد: برخي از شخصيت هايي که اعتراف کردند، به سادگي به تغيير تحليل نمي رسند و اين مساله اي روشن هم از ديدگاه جامعه و هم از ديدگاه طيف هاي سياسي است و به نظر مي رسد که با برخي شايعات و گفت وگوها نمي توان آنها را وادار کرد که حرف هايي بزنند که اعتقادي به آنها ندارند و برخي اقرارها حرف هايي متين و عميق است. شجاعت هميشه اين نيست که انسان به حرف هاي گذشته خود مصر باشند، برخي اين شجاعت را داشته اند که به عملکرد هاي گذشته خود اعتراف کنند.
باهنر در پاسخ به اين سوال که به نظر مي رسد بناست جناح اصلاح طلب از صحنه سياسي حذف شود و افراد و چهره هاي جديدي از جمله جامعه اسلامي مهندسين، طيف آقاي قاليباف و لاريجاني در زمره اصلاح طلبان درآيند، گفت: ما که اصلاح طلب نمي شويم. علاقه دارم آقايان خاتمي، موسوي و کروبي در چارچوب نظام کار کنند، قطعا از آن مسير بهتر مي توانند مواضع خود را دنبال کنند. مثلا آقاي ميرحسين پس از 20 سال که در صحنه سياسي کشور نبود، توانست 14 تا 15 ميليون راي بياورد، ولي متاسفانه با تحليل هاي غلط و بلندپروازانه به بي راهه رفت و اينکه به جاي حرکت در چارچوب نظام به اپوزيسيون بيرون نظام تبديل شود، و حرف هايي بزند که انسان حيفش مي آيد.
وي ادامه داد: نمي توانم باور کنم کروبي با آن سابقه اش اتهامات بي پايه عليه نظام وارد کند و پس از دو ماه نتواند مستندي را براي حرف هاي خود پيدا کند و فکر مي کنم اگر کروبي نتواند ادعاي خود را اثبات کند جرم بسيار بزرگي را مرتکب شده که بايد پاسخگو باشد.
باهنر با تاکيد بر اينکه افتخارم هميشه اين بوده که اصولگرا باشم، گفت: اين مساله قابل تصور نيست که بنده اصلاح طلب شوم. متاسفانه چون در کشور حزب نداريم طيف هاي سياسي در درون خود از راديکال تا ميانه رو و کندرو را دارند، مثلا در درون جبهه اصولگرايي اختلاف نظرهايي وجود دارد، ولي معتقديم که سرمايه طيف هاي مختلف نبايد با کارهاي غيرمعقول و ساختارشکني از دست برود، چراکه هم خود ضرر خواهند کرد و هم طرفدارانشان.


نسخه چاپي ارسال به دوستان