نسخه شماره 2169 - 1388/06/21 -

 ر ئيس کميته سياسي فراکسيون خط امام(ره):
 نمايندگان براساس مصلحت به کابينه راي دادند 

يک عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس گفت: برخي از نمايندگان مصلحت تشکيل هرچه سريع تر دولت دهم را بر سنجش توانايي وزرا ترجيح دادند. جمشيد انصاري نماينده مردم زنجان در خانه ملت در گفت وگو با ايسنا، درباره عملکرد مجلس در قبال راي اعتماد به وزرا اظهار کرد: نمايندگان مجلس هر يک براساس دلايلي، به وزرا راي اعتماد داده اند که نمي توان به عنوان عملکرد خوب يا بد مجلس تلقي کرد.  عضو کميسيون اقتصادي مجلس با رد ادعايي مبني بر مداراي مجلس با دولت به هنگام ارائه راي اعتماد به وزرا، ادامه داد:  اگر نمايندگان براساس نتايج به دست آمده از بررسي سوابق کاري وزرا تصميم مي گرفتند تعداد بيشتري از وزرا راي اعتماد نمي گرفتند; اما با توصيه و فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر تسريع بر تشکيل دولت دهم، برخي از نمايندگان بر سر دو راهي قرار گرفتند که براساس مصلحت انديشي آيا بايد بر توانايي وزرا تاکيد شود و يا تشکيل هر چه سريع تر دولت دهم مدنظر قرار گيرد که برخي از آنها تشکيل هرچه سريع تر دولت را برگزيدند. انصاري درباره تعامل ميان دولت و مجلس اضافه کرد: هنوز تا قبل از شروع کار دولت دهم نمي توان درباره اين تعامل سخني گفت و از سوي ديگر تعامل بايد از سوي دولت با مجلس باشد زيرا که مجلس تنها وظيفه تصويب قوانين کشور و نظارت بر سازمان ها و ارگان هاي مختلف را بر عهده دارد.  رئيس کميته سياسي فراکسيون خط امام درباره اظهارات رييس جمهور مبني بر تشکيل جلسات منظم ميان هيات دولت و مجلس ادامه داد: تصور مي شود که هيات دولت بايد با تشکيل جلسه اي با نمايندگان،  خواسته آنها را درباره مسايل منطقه اي هر يک از نمايندگان حل کند که اين وظايف يکي از وظايف فرعي نمايندگان است، از سوي ديگر وظيفه اصلي مجلس قانون گذاري است که بايد نظر مجلس با سياست هاي دولت نزديک شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان