نسخه شماره 2169 - 1388/06/21 -

 وفاي به عهد نيروهاي انتظامي در رفع فتنه اخير 

فرمانده نيروي انتظامي اظهار کرد: ما در حال حاضر نيازمند بازتعريف امنيت و برقراري امنيت نرم افزاري هستيم.
به گزارش ايسنا، سردار احمدي مقدم گفت: امروز گروهي از جوانان برومند سرزمين ايران اسلامي پس از آموزش هاي علمي و عملي به جمع حافظان امنيت و حريم جامعه مي پيوندند که با اتکا به خداوند و بهره گيري از علم و بصيرت به پاسداري از حريم امنيت جامعه و مبارزه با ناامن کنندگان و خدمت به مردم مشغول مي شوند.
وي با بيان اينکه دانشگاه نيروي انتظامي در حال حاضر به پايگاه تحول در نيروي انتظامي بدل شده است و اين دانشگاه ماموران شجاع، چابک، مقتدر، امين و فداکار و بابصيرت تربيت مي کند، گفت: در حال حاضر ما شاهد تحول در ماهيت تهديدات امنيتي و اجتماعي و تبديل آن به تهديدات نرم و هدف قرار دادن افکار عمومي و اتحاد مردم با بهره گيري از رسانه هاي مجازي هستيم. بنابراين جهت مقابله با اين تهديدات ما نيازمند بازتعريف امنيت و برقراري امنيت نرم افزاري هستيم و اين امر را بايد با اتکا به اعتمادسازي و اغناي افکار عمومي و مشارکت مردم انجام داد.
فرمانده نيروي انتظامي با تاکيد دوباره بر اين که با درک شرايط جديد ما نيازمند بازتعريف رويکردهاي انتظامي و امنيتي هستيم، عنوان کرد: بدون شک تحقق اين ها همه در گرو مشارکت ارتباط مداوم با مردم است و کمک تمام دستگاه هاي مربوطه نيز در اين ارتباط بسيار موثر است.
احمدي مقدم با اشاره به عملکرد نيروي انتظامي در حوادث اخير، گفت: عملکرد نيروي انتظامي در فتنه هاي اخير بيانگر عزم و پايداري نيروي انتظامي در وفاداري به عهدي است که در راستاي حفاظت از ارزش هاي اسلامي و انقلاب و حريم و امنيت مردم برعهده دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان