نسخه شماره 2137 - 1388/05/14 -

 عباسپور خبر داد:
 گزارش کميته حقيقت ياب در صحن علني قرائت مي شود 

   رئيس کميسيون آموزش گفت: فرهاد رهبر رييس دانشگاه تهران تنها براي ورود نيروهاي انتظامي به دانشگاه تهران مجوز صادر کرده است و براي ورود آنان به کوي دانشگاه مجوزي صادر نشده بود. اما ماموران نيروي انتظامي حرف ديگري مي زنند. عضوکميته حقيقت ياب مجلس از در  حال بررسي بودن گزارش کتبي و نهايي اين کميته خبر داد. علي عباسپور تهراني فرد نماينده تهران درگفت وگو با ايلنا، اظهار داشت: گزارش کتبي اين کميته در مورد حوادث کوي دانشگاه در حال بررسي است که آن را تقديم رئيس مجلس خواهيم کرد. گزارشي از اين  کميته نيز به صحن علني مجلس ارائه خواهد شد. وي در بازخواني ماجراي حمله به دانشگاه و کوي دانشگاه تهران، پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم، در ارتباط با صدور مجوز براي حمله به کوي دانشگاه از سوي رئيس اين دانشگاه تصريح کرد: عصر روزيکشنبه 24 خردادماه 88، عده اي به دانشگاه تهران حمله مي کنند و فرهاد رهبر نيز در تماس با نيروي انتظامي در خواست کمک کرده و اعلام مي کند که نيروهاي حراستي دانشگاه تهران از پس اين افراد حمله کننده بر نمي آيند. عباسپور يادآور شد: پس از ورود نيروهاي انتظامي به دانشگاه تهران مشکل حل مي شود که جا دارد از نيروي انتظامي تشکر کنيم. وي افزود: 5 ساعت پس از اين حادثه، نيروي انتظامي وارد کوي دانشگاه مي شود. اين درحالي است که از سوي رياست دانشگاه تهران مجوزي براي ورود نيروهاي انتظامي به کوي دانشگاه صادر نشده بود. عضو کميته حقيقت ياب مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: فرهاد رهبر در جلسات متعدد صدور مجوز براي ورود نيروي انتظامي به کوي دانشگاه را تکذيب کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان