نسخه شماره 2129 - 1388/05/05 -

 گزارش هاي مرکز آمار، اظهارات منتقدان دولت را ثابت کرد:
 شکاف طبقاتي افزايش يافته است 

گزارش جديد مرکز آمار، اظهارات منتقدان دولت، به ويژه کانديداهاي اصلاح طلب انتخابات دهم رياست جمهوري در مورد افزايش شکاف طبقاتي را اثبات مي کند. براساس اين گزارش، کل هزينه هاي خوراکي و غيرخورکي ده درصد فقيرترين جامعه تنها 6/2 درصد هزينه هاي خوراکي و غيرخوراکي 10 درصد ثروتمندترين جامعه ايراني را در سال 87 تشکيل مي دهد.
به گزارش سايت «فردا» براساس گزارش هاي مرکز آمار در نسبت هزينه هاي خوراکي و غيرخوراکي 10 درصد فقير ترين به غني ترين در سال هاي 84 تا 86 به ترتيب برابر 7/1،6/1 و 2/6 درصد است.اين نسبت در سال 83 معادل 6/3 درصد بوده است که نشان مي دهد فاصله طبقاتي سال گذشته نسبت به سال 83 کمي بيشتر شده است.
اين نسبت براي 20 درصد فقيرترين به 20 درصد ثروتمند ترين نيز در سال 87 برابر 12/1 درصد و سال 83 معادل 3/12 درصد است که بازهم نشان دهنده افزايش فاصله طبقاتي است.
هزينه هاي (مجموع خوراکي و غيرخوراکي) يک خانواده از دهک فقير (درآمدي اول)در سال 87 معادل 29/22 ميليون ريال بوده است.اين رقم در سالهاي 84 تا 86 عبارتند از 18/54، 19/47 و 23/3 ميليون ريال. هزينه يک خانواده از دهک مذکور در سال 83 معادل 16/6 ميليون ريال بوده که نشان مي دهد اين هزينه در سال 87 بالغ بر 80 درصد رشد کرده است.
کل هزينه هاي دومين دهک درآمدي خانوار ايراني در سال 87 بالغ بر 57/48 ميليون ريال است که نسبت به هزينه 30/58 ميليون ريالي خانوارهاي اين دهک در سال 83 بيش از 88 درصد رشد کرده است.
هزينه هرخانوار ايراني در سالهاي 84 تا 86 به ترتيب 33/6، 37/97 و 45/84 ميليون ريال بوده است.
کل هزينه هاي پنجمين دهک درآمدي خانوار ايراني در سال 87 بالغ بر 107/78 ميليون ريال است که نسبت به هزينه 59 ميليون ريالي خانوارهاي اين دهک در سال 83 بيش از 7/82 درصد رشد کرده است.
هزينه هرخانوار ايراني اين دهک در سالهاي 84 تا 86 به ترتيب عبارتند از 65/57، 70/95 و 85/96 ميليون ريال بوده است.
کل هزينه هاي نهمين دهک درآمدي خانوار ايراني در سال 87 بالغ بر 248/35 ميليون ريال است که نسبت به هزينه 134/5 ميليون ريالي خانوارهاي اين دهک در سال 83 بيش از 84/6 درصد رشد کرده است.
هزينه هرخانوار ايراني اين دهک در سالهاي 84 تا 86 به ترتيب عبارتند از 258/47، 320/78 و 372/46 ميليون ريال بوده است.
کل هزينه هاي دهمين دهک درآمدي خانوار ايراني در سال 87 بالغ بر 467/06 ميليون ريال است که نسبت به هزينه 253/07 ميليون ريالي خانوارهاي اين دهک در سال 83 بيش از 84/6 درصد رشد کرده است.
هزينه هرخانوار ايراني در سالهاي 84 تا 86 به ترتيب 258/47، 320/78 و 372/46 ميليون ريال بوده است.
آمار نشان مي دهد در سال هاي 84 تا 87 متوسط رشد هزينه هاي خانوار متناسب با نرخ تورم بوده است. به شکلي که افزايش هزينه يک خانوار ايراني در سال 84 معادل 10/1 است که نرخ تورم در اين سال 10/4 بوده است. در سال 85 هزينه ها معادل 12/5 درصد رشد کرد و نرخ تورم نيز 11/9 درصد بود. در سال 86 هزينه ها حدود 18/6 درصد رشد کرده و نرخ تورم هم 18/4 درصد بوده است. بنا بر اين مي توان پيش بيني کرد که افزايش هزينه هاي سال 87 تقريبا معادل نرخ تورم يعني 25/4 درصد بوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان