نسخه شماره 2110 - 1388/04/09 -

 تعرفه هاي پزشکي بخش خصوصي اعلام شد  

تعرفه هاي خدمات پزشکي بخش خصوصي مصوب سازمان نظام پزشکي براي سال 1388 اعلام شد.
به گزارش ايلنا، بر اساس مصوبه شوراي عالي نظام پزشکي که به سازمان هاي نظام پزشکي و تمام بخش هاي غيردولتي ارائه کننده خدمات درماني و تشخيصي پزشکي ابلاغ شده است، تعرفه ويزيت پزشک و دندانپزشک عمومي 6 هزار تومان و حداقل زمان ويزيت آنان 15دقيقه است.
همچنين تعرفه ويزيت پزشک و دندانپزشک متخصص در سال جاري 10 هزار تومان است و حداقل زمان ويزيت اين گروه نيز20 دقيقه بايد باشد، تعرفه خدمات پزشک فوق تخصص و متخصص روانپزشکي و فلوشيب همچنين دانشياران و استادان دانشگاه ها در بخش خصوصي نيز 12 هزار تومان است که حداقل زمان ويزيت  آنان نيز 20 دقيقه است.
براساس مصوبه شوراي عالي نظام پزشکي تعرفه ويزيت پزشک فوق تخصص روانپزشکي نيز 13 هزار تومان مصوب شد و حداقل زمان ويزيت اين گروه نيز 30 دقيقه بايد باشد.
شوراي عالي نظام پزشکي همچنين تعرفه گروه هاي phb پروانه دار گروه پزشکي را 5 هزار و 200 تومان و حداقل زمان ويزيت آنان را 20 دقيقه تصويب کرد، تعرفه خدمات کارشناسان ارشد پروانه دار نيز 5 هزار و 200 تومان و تعرفه خدمات کارشناسان پروانه دار نيز 4 هزار و 700 تومان و حداقل زمان ويزيت آنان نيز 20 دقيقه اعلام شد.
بر اساس مصوبه شوراي عالي نظام پزشکي همچنين در صورت تشکيل پرونده استاندارد الکترونيک يا غيرالکترونيک براي مراجعه کنندگان توسط اين گروه ها، ارائه دهندگان خدمات سرپايي مي توانند 20 درصد بيش از نرخ هاي مصوب از مراجعه کنندگان دريافت کنند.
شوراي عالي نظام پزشکي همچنين نرخ k فيزيوتراپي را 3 هزار و 600 تومان و نرخ k دندانپزشکي را 4 هزار و 200 تومان مصوب کرد، تعرفه آزمايشگاه پاتولوژي نيز به ميزان 35 درصد نسبت به سال 87 افزايش يافت، همچنين تعرفه آزمايشگاه تشخيص طبي کلينيکال و ژنتيک نيز به ميزان 20 درصد نسبت به سال قبل بيشتر شد.
البته اجراي اين مصوبه منوط به ارائه دفترچه خدمات با در نظر گرفتن تست هاي جديد آزمايشگاهي و ابلاغ آن است.
حق فني داروخانه ها نيز به ميزان 850 تومان به ازاي هر نسخه تعيين شد که در داروخانه هاي شبانه روزي در ساعت شب و روزهاي تعطيل 10 درصد افزايش مي يابد، حق فني داروهاي جالينوس نيز به ميزان 15درصد افزايش مي يابد و البته حق فني داروهاي بدون نسخه نسبت به سال قبل افزايشي ندارد.
در اين مصوبه نرخ k جراحي و داخلي اعلام نشده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان