نسخه شماره 2080 - 1388/03/03 -

 فهرست شناگاه هاي آلوده شمال کشور اعلام شد  

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست فهرست شناگاه هاي آلوده شمال کشور را اعلام کرد.
دکتر محمدباقر نبوي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينکه از دو سال گذشته مطالعاتي در خصوص آلودگي هاي ميکروبي در سواحل خزر انجام شده است گفت: بر اين اساس در برخي فصول گرم به دليل ورود فاضلاب ها آلودگي ميکروبي در سواحل خزر بسيار بالاست که مطالعات تکميلي براي استانداردسازي اين مناطق نيز صورت گرفته است.
وي افزود: با آغاز فصل گرما ورود آلودگي به دليل افزايش تعداد گردشگران به درياي خزر افزايش مي يابد و برخي مواقع خودپالايي دريا نمي تواند اين آلودگي ها را رفع کند.
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينکه درياي خزر از قدرت خودپالايي بالايي برخوردار است، گفت: بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد به عنوان مثال در استان مازندران در فصل گردشگري جمعيت از 3 تا 12 ميليون نفر افزايش مي يابد.
وي گفت:  اندازه گيري هاي انجام شده نشان مي دهد آلودگي در برخي شناگاه ها به دليل عدم رعايت حريم و ورود فاضلاب هاي انساني، کشاورزي و دامي آلوده در فصل زمستان که ظرفيت خودپالايي کاهش مي يابد، بالاست. از سوي ديگر در ماه هاي بعد نيز اين روند آلودگي ادامه دارد به شکلي که برخي ايستگاه ها در تمام طول سال به شدت آلوده هستند و اندازه گيري ها نشان مي دهد علاوه بر آلودگي ميزان کدورت و BOD  و COD  نيز در آبها بالاست.
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينکه مطالعات انجام شده در 16 ايستگاه بندر ترکمن، بندر گز، گلوگاه، زاغمرز، خزر آباد ساري، بابلسر، محمود آباد، نور، نوشهر، چالوس، تنکابن، رامسر، لنگرود، کياشهر، انزلي و آستارا صورت گرفته است، افزود: با توجه به اينکه اغلب کودکان و زنان در محدوده 10 متري خط ساحلي تا عمق 1/5 متري شنا مي کنند، نمونه برداري هاي انجام شده نيز در اين محدوده انجام شده است.
وي گفت: اندازه گيري ها نشان مي دهد بخش عمده اي از شناگاه هاي ساحلي خزر از لحاظ آلودگي به باکتري ها در وضع مطلوبي قرار ندارند.
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينکه شناگاه ها در 5 گروه «مطلوب»، «نسبتا مناسب تا نامناسب»، «آلوده»، «شديدا آلوده» و شرايط «خاص» تقسيم بندي شده اند افزود: بر اين اساس هيچ يک از اين شناگاه ها در شرايط «مطلوب» قرار نداشته و شناگاه هاي «چمخاله» و «لنگرود» نيز در شرايط «نسبتا مناسب تا نامناسب» قرار دارند.
وي با اشاره به اينکه شناگاه هاي «خزر آباد ساري»، «محمود آباد»، «بندر ترکمن»، «بندر گز»، «کياشهر»، «انزلي» و «آستارا» در شرايط «آلوده» بوده اند به ايسنا گفت: اندازه گيري هاي انجام شده نشان مي دهد ميزان آلودگي ميکروبي در «بابلسر»، «نوشهر»، «چالوس»، «تنکابن» و «رامسر»، بسيار بالا و خارج از استاندارد بوده و اين شناگاه ها در شرايط «شديدا آلوده» قرار دارند.
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينکه شناگاه «زاغمرز» علي رغم بار پايين ميکروبي در زمره شناگاه هاي «خاص» قرار گرفته است افزود: اين شناگاه صرف نظر از آلودگي به دليل شرايط خاص خود و نزديکي به نيروگاه نکا و خطر و آسيب براي استفاده کنندگان بايد هرچه سريعتر تعطيل شود.
وي گفت: هم اکنون سازمان حفاظت محيط زيست در حال مکاتبه با دستگاه هاي ذيربط از جمله وزارت کشور و استانداري هاي  استان هاي شمالي است تا نسبت به تعيين تکليف شناگاه هاي آلوده اقدام کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان