نسخه شماره 2080 - 1388/03/03 -

 محمود احمدي نژاد در کنفرانس مطبوعاتي:
 شاکي روزنامه سلا م من بودم 

 محمود احمدي نژاد عصر ديروز در چهاردهمين کنفرانس مطبوعاتي خود با خبرنگاران در ابتدا با تبريک سالروز آزادي خرمشهر به دست رزمندگان کشورمان، خاطرنشان کرد: باورمان اين است که آزادي خرمشهر يک هديه  بزرگ الهي به ملت ايران بود و سرآغاز دوران جديدي در حيات بشريت بود.
وي پس از اين صحبت هاي مقدماتي به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وي در پاسخ خبرنگاري  درباره پرونده  نفت اردبيل در زمان استانداري احمدي نژاد و ارتباط آن با وزير کشور فعلي و شهيد باکري  پاسخ داد: شهيد باکري در سال 62 شهيد شدند و من در سال 76 در اردبيل استاندار بودم. در اين خصوص روزنامه  سلام اتهامي وارد کرد که من به آن پاسخ دادم اما مجددا تکرار شد و من از آن شکايت کردم. در جلسه دادگاه از آقاي خوئيني ها خواستم مدارک لازم را ارايه دهند اما مدرکي ارايه نشد و ايشان محکوم شدند.
همين خبرنگار درباره  ديدگاه هاي رييس جمهور درباره حقوق بشر و زنان و جوانان سوال کرد.
احمدي نژاد پاسخ داد: در مورد پرونده حقوق بشر، ما عنوان ها را چنين تعريف نمي کنيم. ما در کشور فرهنگ خاص خودمان و معيارهاي خاص خودمان را داريم. انسان در نگاه ما عزيز و کرامت آن بالاترين ارزش هاست و همه از تمام حقوق مادي برخوردارند و کرامت تک تک انسان ها و حقوق قانوني آن ها بايد توسط همه محترم شمرده شود.
وي با بيان اين که " در طول برنامه  تبليغات، نظرم را در مورد جايگاه زنان و جوانان خواهم گفت" ادامه داد: نمي دانم چرا برخي اصرار دارند از متخلفين دفاع کنند. متاسفانه برخي رسانه هاي ما يک فضاي ديکتاتوري راه انداخته اند که در آن هر توهيني را مطرح مي کنند. اين مسائل خواهد گذشت اما در حافظه  تاريخي ملت ما ثبت مي شود.  وي ادامه داد: بسياري از حقوق ملت ما توسط رسانه ها نقض مي شود و اگر کسي بخواهد به دادگاه مراجعه کند جنجال به پا مي شود که اين مسائل ربطي به ملت ايران ندارد.
رييس جمهور با اشاره به اين که " ما دعواها و جدايي هاي بين زن و مرد که عده اي مي خواهند آن را راه بياندازند را قبول نداريم" گفت: جامعه  بشري به هر دو مورد زن و مرد به طور کامل نياز دارد. در غرب بازي 200 ساله  زن و مرد با شعار آزادي و برابري زن و مرد ايجاد کردند و در واقع نوعي برده داري مدرن را برپا نمودند.
خبرنگاري  در مورد بحث مافياي نفت و اظهارات قوه  قضاييه مبني بر عدم وجود چنين مساله اي سوال کرد.
رييس جمهور پاسخ داد: به قوه قضاييه توصيه مي کنم عينکش را عوض کند. بايد براي بحث هاي خود دليل بياورد. ما راه هاي دست اندازي به اين ثروت را قطع کرديم و قطع خواهيم کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان