نسخه شماره 2068 - 1388/02/20 -

 همسايگي اروپا با ايران و سوريه يک فرصت است 

روزنامه حريت گزارش داد وزير امور خارجه فنلاند درباره عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا گفت: همسايگي اروپا با ايران و سوريه يک فرصت است که اروپا بايد از اين فرصت استفاده کند.
به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه حريت چاپ ترکيه، الکساندر استوب، وزير امور خارجه فنلاند درباره عضو شدن ترکيه در اتحاديه اروپا گفت: ويژگي جغرافيايي ترکيه مي تواند فرصت بسيار مناسبي براي کشورهاي اروپايي باشد که در صورت عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا کشورهاي اروپايي مي توانند با سوريه و ايران همسايه شوند.
وي با بيان اينکه همسايگي اروپا با سوريه و ايران نمي تواند مشکلي به همراه داشته باشد ادامه داد: در واقع کشورهاي اروپايي مي توانند در بعد سياسي، اقتصادي و فرهنگي از ترکيه بهره برند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان