نسخه شماره 2041 - 1388/01/19 -

 سازمان زمين شناسي هشدارداد:
 فرونشست زمين، تهران را تهديد مي کند 

مدير امور زمين شناسي مهندسي، مخاطرات و زيست محيطي سازمان زمين شناسي، مناطق 17،18 و 19 شهرداري تهران و اتوبان آزادگان و جاده قديم ساوه را در معرض بروز بيش از يک و نيم متر فرونشست زمين، عنوان و تاکيد کرد: فرونشست بزرگي با وسعت 500 کيلومترمربع با نرخ17سانتيمتر در سال، جنوب تهران را که با هيچ رودخانه اي تغذيه نمي شود، تهديد مي کند که با توجه به نقشه محدوده فرونشست در جنوب البرز; دشت هاي ورامين، قرچک، مردآباد، مهرشهرکرج و نظرآباد ساوجبلاغ نيز به آن افزوده مي شود.
به گزارش ايسنا، محمدجواد بلورچي، مدير امور زمين شناسي مهندسي، مخاطرات و زيست محيطي سازمان زمين شناسي، ضمن هشدار نسبت به بروز فرونشست گسترده در بيش از 300 دشت کشور به  دليل بهره برداري بي رويه از ذخاير آب زيرزميني، گفت: به دليل اهميت موضوع کارگروه ويژه اي به همت سازمان زمين شناسي و اکتشافات  معدني کشور و با همکاري سازمان نقشه برداري، ستاد حوادث غيرمترقبه وزارت کشور، شرکت مديريت منابع آب وزارت نيرو، جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تشکيل شده تا به بررسي دقيق تر موضوع بپردازند.
وي افزود: خشکسالي هاي سال هاي اخير آسيب فراواني به کشورمان وارد کرده که با توجه به واقع شدن ايران در منطقه خشک و نيمه خشک بروز خشکسالي هاي شديدتر، طي سال هاي آينده امري دور از ذهن نخواهد بود.
بلورچي با بيان  اين که در دنيا به ترتيب، 70، 22 و هشت درصد آب زيرزميني به مصرف کشاورزي، صنايع و شرب مي رسد، خاطرنشان کرد: در ايران 92 درصد آب زيرزميني به مصرف کشاورزي و 2 و6 درصد به مصرف صنعت و شرب مي رسد که اين مساله با توجه به اقليم خشک و نيمه خشک ايران، بسيار قابل تامل است.
مدير زمين شناسي مهندسي و مخاطرات سازمان زمين شناسي و اکتشافات  معدني کشور با اشاره به پيش بيني هاي انجام شده در سازمان  ملل درباره نياز کشورها به آب طي سال هاي آينده، يادآور شد: بر اساس آمار موجود در ايران و مقايسه آن با الگوي هاي ارايه شده، تا 15سال آينده به 50 درصد آب بيشتر نسبت به زمان فعلي نياز خواهيم داشت.
بلورچي از فرونشست زمين به عنوان پديده اي بسيار آرام و کند که به  راحتي متوجه بروز آن نخواهيم شد، ياد کرد و گفت: نخستين نتيجه بروز فرونشست در چاه ها و با کاهش ميزان آب موجود و بيرون زدن لوله جداره هاي آن نمايان مي شود و کشاورزان را با مشکل کاهش آب مورد نياز مواجه مي کند.
مدير زمين شناسي مهندسي و مخاطرات سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور با اشاره به تصاوير ماهواره اي دشت ورامين و فرونشست ايجاد شده با نرخ 12 سانتي متر در سال، تصريح کرد: هر 10 سانتي متر فرونشست ايجاد شده در زمين به معناي دو متر کاهش ذخيره آبخوان است و اين در حاليست که در اين منطقه کشاورزي به ميزان بسيار گسترده انجام مي شود.
وي از دشت ساوجبلاغ با بيش از 20 سانتي متر نرخ فرونشست در سال ياد کرد و گفت: اين دشت به عنوان رتبه اول کشاورزي استان تهران محسوب مي شود و اين در حاليست که بر اساس مطالعات بيشتر چاه هاي عميق اين منطقه خشک شده و مخازن آب زيرزميني آن در سطوح بالا با فاضلاب شهري تغذيه و مخازن زيرين، خالي از آب مي شود و روند بروز فرونشست را سرعت مي بخشد.
بلورچي ضمن ابراز نگراني از بروز فرونشست زمين در ابعاد بسيار وسيع در مشهد و دشت هاي آن نيز، خاطر نشان کرد: در حال حاضر عمق آب زيرزميني در شهر مشهد 15 تا 20 متر برآورد شده و اين در حاليست که مناطق شمال و جنوب آن با 65 متر افت سطح آب زيرزميني مواجه شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان