نسخه شماره 2041 - 1388/01/19 -

 فسخ معامله خريد سهام فولا د خوزستان  

به نظر مي رسد مديران فولاد خوزستان اين شريک خود را چندان در معادلات مديريتي شرکت جاي نمي دهند و براي امور اين شرکت از وي استفاده نمي کنند.
محمد جابريان، خريدار سهام عمده فولاد خوزستان که انصراف خود را از خريد اين سهام اعلام کرده است، گفت: فکر نمي کنم براي فسخ قرارداد مشکلي وجود داشته باشد.
وي در گفتگو با ايلنا، ادامه داد: علت انصراف ما از خريد اين سهام را از سازمان خصوصي سازي بپرسيد. آنها بايد در اين زمينه پاسخ دهند. ضمن اينکه مشکلات ما در اين مجموعه بارها گفته شده و در اخبار گوناگون آمده است.
جابريان از ارائه توضيحات بيشتر خودداري و اعلام کرد: براي فسخ معامله پيش خواهيم رفت.
گفته مي شود علت اصلي انصراف بزرگترين خريدار تاريخ خصوصي سازي کشور، نارضايتي وي از همکاري با مجموعه فولاد خوزستان است.
به نظر مي رسد مديران فولاد خوزستان اين شريک خود را چندان در معادلات مديريتي شرکت جاي نمي دهند و براي امور اين شرکت از وي استفاده نمي کنند.
درصورت نقض حق، خريدار مي تواند درمراجع صالحه حق خود رااحيا کند

 دکتر علي صالح آبادي  رييس سازمان بورس و اوراق بهادار  در گفت وگو با ايسنا، در خصوص اعلام انصراف خريدار بلوکي فولاد خوزستان با بيان اينکه معامله در بورس قطعي شده است اظهار کرد: سال گذشته معامله از ديد بورس قطعي شده است و طبق مقررات بورس سهام بلوکي از دو بخش نقدي و غير نقدي تشکيل شده است. بخش نقدي در ظرف مهلت مشخص شده بايد تسويه شود و بخش غير نقدي معامله تابع توافق خريدار و فروشنده است.
وي ادامه داد: با تقديم فرم تسويه خارج از پاياپاي به بورس خريدار و فروشنده توافق مي کنند که بخش غير نقدي معامله را به صورت توافقي در آينده انجام دهند و با ارايه آن فرم به بورس، معامله قطعي مي شود و در سيستم معاملات بورس سهام به نام خريدار ثبت مي شود.
صالح آبادي تصريح کرد: پرداخت مابقي پول توسط خريدار که قراراست به صورت غير نقدي پرداخت شود تابع شرايط خاص خود است و سهم به نام هر شخصي که باشد مالک قانوني سهم است و هر چه که به مالک قانوني تعلق مي گيرد به آن فرد تعلق مي گيرد ولي اگر به هر دليلي چک آن پرداخت نشود و يا اتفاقي رخ دهد به سازمان بورس ارتباطي ندارد.
صالح آبادي گفت: اگر سهام وثيقه بوده و فروشنده هم طبق قرارداد اين اختيار را داشته باشد که سهم را به نام خود کند مي تواند با ارسال نامه درخواست دهد که سهم وثيقه شده را به نام وي تبديل کند.
رئيس سازمان بورس خاطر نشان کرد: براي خريد بلوکي طبق مقررات آيين نامه معاملات با آن برخورد شده و کسي که مالک قانوني مي شود تابع قانون تجارت مي شود و راه نيافتن خريدار فولاد خوزستان به هيات مديره به وزارت صنايع و مالک سهم مربوط است.
صالح آبادي تاکيد کرد: انصراف خريدار بلوکي فولاد خوزستان از معامله تابع قراردادي است که بين خريدار و فروشنده وجود دارد و از نظر سازمان بورس در روزي که بخش نقدي معامله تسويه شده و براي بخش غير نقدي آن نيز فرم خارج از پاياپاي به بورس ارايه و معامله در سيستم بورس به نام فرد ثبت شده است معامله قطعي است و انصراف يا عدم پرداخت بخش غير نقدي تابع قرارداد خريدار با فروشنده است که سازمان خصوصي سازي باشد.
وي اضافه کرد: در صورت انصراف خريدار، قانون تجارت بر آن حاکم است و اين قانون تکليف را به صورت کامل مشخص کرده و هر کسي که مالک سهم مي شود تمام امتيازاتي که يک مالک دارد به آن تعلق مي گيرد.
وي خاطرنشان کرد: هر کسي که حقي را طبق قانون بدست آورد نمي تواند حقش را نقض کند و اگر اين امر رخ دهد مي تواند در مراجع صالحه حق خود را احيا کند که مراجع بايد راجع به آن نظر بدهند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان