نسخه شماره 2041 - 1388/01/19 -

 نماينده قائم شهر و سوادکوه:
 همه نهادها بايد براي اصلاح مدبرانه حوزه مصرف به برنامه ريزي عقلاني رو آورند  

 

نماينده  قائم شهر و سوادکوه در نطق خود با تبريک سال نو و بهار طبيعت، به نامگذاري امسال به نام اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري اشاره کرد و گفت: بي ترديد نامگذاري سنوات گذشته و سال جاري را بايد به عنوان خيمه قالب بر ستون هاي راهبردي و برنامه هاي مدون در جهت توسعه  يک ساله در کشور تلقي کرد.
به گزارش ايسنا، علي ادياني راد در ادامه تصريح کرد: همه نهادهاي حکومتي و شهروندان عزيز ايراني بايد به جغرافياي سخن و شان نزول کلام رهبر معظم انقلاب در حوزه  اصلاح الگوي مصرف در سال جديد مداقه نموده و فراتر از عرصه تحسين و تجليل لفظي به برنامه ريزي عقلاني، آسيب شناسي هوشمندانه و اصلاح مدبرانه در حوزه  مصرف در همه  ابعاد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي روي آورده و در پايان سال مسوولان ذي ربط به ارايه گزارش کار اقدام کنند.
نماينده مردم قائمشهر و سوادکوه با اشاره به روز جهاني بهداشت و هفته سلامت، از زحمات و خدمات مديران و کارگزاران حوزه وزارت بهداشت و درمان در ارايه  خدمت به مردم و ارتقاي سطح آموزش، بهداشت و درمان کشور تقدير  کرد.
ادياني راد تاکيد کرد: در اين هفته صرفا نبايد به تجليل از دست اندرکاران عرصه سلامت اکتفا کرد، بلکه نهادهاي ذي ربط بايد به تحليل عملکردها روي آورند. برابر اصل 29 قانون اساسي برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشکي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني يا در مواد 90 و 91 برنامه توسعه، وزارت بهداشت و درمان مکلف شد تا تدبيري اتخاذ کند که سهم مردم از هزينه هاي سلامت حداکثر از 30 درصد، افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيب پذير از هزينه هاي غير قابل تحمل سلامت يک درصد کاهش يابد. سخنگوي کميسيون انرژي خاطرنشان کرد: هم چنين در بند «ج» ماده 91 برنامه آمده است «به منظور تعميم عدالت در بهره مندي از خدمات بهداشتي  درماني، خدمات بيمه پايه درماني روستايي و عشايري معادل مناطق شهري تعريف و اجرا مي شود.» ولي برابر آمارها و واقعيت هاي موجود هم به مضمون اصل 29 قانون اساسي و هم به برخي مفاد مواد 90 و 91 برنامه آن گونه که شان مردم اقتضا مي کند عمل نشده است.
نماينده مردم قائمشهر و سوادکوه ابراز تاسف کرد: مردم در برخي از امور اوليه بهداشت و درمان با مشکل روبه رويند، وضعيت حقوقي کارکنان وزارت بهداشت و درمان به ويژه بهورزان پرتلاش و پرستاران ايثارگر کفاف معاش آنان را نکرده و اين قشر بزگوار را با عسر و حرج روبه رو کرده است.  اين عضو اصولگراي مجلس هشتم با اشاره به اصل 28 قانون اساسي گفت: در اين ماده تاکيد شده است دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه  افراد، امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد کند، امروز ملت ايران علاوه بر اين که شاهد تلاش ها و موفقيت هاي نسبي دول گذشته در پس از انقلاب و دولت ارزشمند دکتر احمدي نژاد در عرصه ايجاد اشتغال و حذف بيکاري در جامعه بوده و مي باشد، اما پديده لشکر بيکاران تحصيل کرده دانشگاهي و ديگر اقشار بيکار در شهرها و روستاها به هر دليل امري کتمان ناپذير است.
ادياني راد افزود: بديهي است که پديده بيکاري در مغايرت با اصل 28 قانون اساسي است، علاوه بر آن متاسفانه برابر برخي گزارشات در برخي بنگاه هاي اقتصادي، کارگري، توليدي و اماکن شغلي، کارفرمايان با تنظيم قراردادهاي صوري با کارگران عملا شيوه استثمار و برده داري نوين را پايه گذاري کرده اند. در اين گونه امور اماکن شغلي علاوه بر ذبح قانون کار و موازين شرعي و حقوقي حاکم بر روابط کارفرما و کارگر، برخي از حقوق انساني نيز ناديده گرفته مي شود.
کارگران به حکم اضطرار اين پديده غيرحقوقي را تمکين مي کنند از اين رو وزارت کار و همه  دستگاه هاي نظارتي بايد به صورت جدي اين پديده ناميمون را بررسي و مورد مداقه قرار دهند.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان