نسخه شماره 1988 - 1387/10/24 -

 نگراني ازوضعيت زنان و کودکان در غزه 

بحران انساني ناشي از درگيري هاي اخير در غزه  بيش از همه زنان و کودکان را هدف گرفته است. کودکان بيش از نيمي از جمعيت نزديک به 1/5 ميليون نفري غزه را تشکيل مي دهند و از اين درگيري ها لطمه مي بينند. با توجه به اين که کودکان آسيب پذيرترين بخش جمعيت هستند،  آن ها اولين کساني اند که از لحاظ روانشناختي پريشان مي شوند، آن ها بيش از همه به حمايت هاي پزشکي نيازمندند و بيش از همه افراد در معرض جنگ مجروح مي گردند.
تا 3 ژانويه 2009، براساس آمارهاي تهيه شده توسط وزارت بهداشت فلسطين از ميان550 کشته و 2800 مجروح، 70 کودک فلسطيني کشته و حداقل 650 کودک مجروح شده اند UNOCHA تخمين مي زند که 25 درصد تلفات در غزه را مردم عادي تشکيل مي دهند. کشته شدگان اسرائيل 4 نفر و مجروحان بيش از 20 نفر گزارش شده اند.
غزه در 18 ماه گذشته در محاصره بوده که منجر به خرابي معيشت و رو به خرابي گذاشتن زيربناها و خدمات اوليه شده است. اين غير قابل قبول است.
تعداد کودکاني که در غزه تحت تاثير از دست دادن سرپرست، خرابي خانه، آوارگي، کمبود درمان و تجهيزات پزشکي مورد نياز و وقفه در تحصيل قرار گرفته اند، هنوز به طور کامل قابل اندازه گيري نيست، اما اين تعداد چشم گير است.
کودکان غزه در حال حاضر نه تنها از حقوق انساني اوليه، که هر انساني بايد از آن ها بهره مند شود، محروم هستند بلکه حقوق اساسي مربوط به کودکان، که امضا کنندگان پيمان نامه جهاني حقوق کودک در مورد آن متعهد هستند، نيز در موردشان رعايت نمي شود. اين حقوق شامل حق کودکان براي محافظت شدن از هرگونه اشکال خشونت فيزيکي و رواني و آسيب ها، حق تحصيل، رشد و دسترسي به خدمات سلامت است.
فزوني درگيري هاي کنوني هر عملي براي تسکين بخشيدن به گرفتاري هاي اين کودکان را غيرممکن مي سازد.
يونيسف درخواست خود براي پايان بخشيدن سريع به درگيري ها و اجازه گسترش کامل ارسال کمک هاي انسان دوستانه را تکرار مي کند.
يونيسف از هر دو طرف درگيري مي خواهد که قانون جهاني انساني را رعايت کنند  تا اطمينان حاصل شود که کودکان حفاظت شده اند و حمايت هاي اساسي انسان دوستانه را دريافت مي کنند.
کودکان هيچ گاه نبايد قربانيان خاموش و صداهاي ناشنيده يک جنگ باشند. رنج طولاني آنان بايد پايان يابد.
سيگريد تاگ
دبير منطقه اي خاورميانه و شمال آفريقاي يونيسف

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان