نسخه شماره 1931 - 1387/08/11 -

 پيش به سوي اتحاد 
نويسنده : رضا احمدي مجاوري

1- 11 سال از زمان آغاز دوران اصلاحات گذشت. دوران 8 ساله اي که با شيريني ها و تلخي ها، اميدها و ياس ها و فراز و نشيب هاي بسيار همراه بود. کشتي اصلاحاتي که با اميد و آرزوهاي بسيار در سال 76 با قدرت و جوشش موج هاي عظيم مردمي شروع به حرکت نموده بود و کمتر کسي پايان راهي براي اين کشتي تصور مي نمود، در سوم تير 84 با ياس و نااميدي به گل نشست و امروز ديدگان حسرت زده به تماشاي اين کشتي نشسته اند، شايد ناخداي اين کشتي بار ديگر برگردد و اين بار اين کشتي با ناخدايي بيش از پيش درس آموخته، از طوفان ها و موانع پيش رو بگذرد; ناخدايي که به کندروي ها، تندروي ها و اشتباهات آگاه است و در تعيين سرعت براي رسيدن به اهداف و برنامه ها پخته تر شده است تا بتواند با همراهي و مشارکت فعال سرنشينان مسووليت پذير، آن را تا سرحد امکان به سرمنزل مقصود رهنمون باشد.
پس از نااميدي مردم از عملکرد کساني که با شعار تغيير، جوانگرايي، آوردن نفت بر سر سفره مردم و عدالت بر سر کار آمدند و هر روز نويد خبرهاي خوشي دادند که هيچ گاه در زندگي مردم ملموس نشد، حال مردم در گفت وگوهاي درگوشي و شب نشيني ها، آرزوي بازگشت ناخداي اصلاحات را مي کنند، البته نه بازگشت يک قهرمان که مي خواهد همه چيز را يکشنبه درست کند و به همه مطلوبات برسد، بلکه ناخدايي آگاه، که شور و نشاط و اميد را به زندگي و آينده آنها برگرداند، حداقل ها را برايشان فراهم نمايد و رو به جلو بودن خود را حس کنند.
2- آري، مردم تصميم گرفته اند و منتظر بازگشت ناخداي صادق و نه قهرمان و جادوگر هستند، اما در اين ميان، احزاب، گروه ها و شخصيت هاي اصلاح طلب در داخل و خارج جبهه اصلاحات چه کرده اند و چه وظايفي دارند؟
در دايره وسيع اصلاح طلبي همچنان سفره انتقادات نسبت به عملکرد يکديگر از هشت سال اصلاحات و قبل و بعد آن پهن است. بسياري از انتقادات نيز بجا و درست است و بسياري از افراد که تصميم يا روش هايشان مورد نقد قرار گرفته است، متوجه اشتباهات گفتاري و عملي احتمالي خود شده اند و با عبرت و درس آموزي از گذشته تا حد امکان به اصلاح آن پرداخته اند- هرچند که در ظاهر به اشتباه خود اعتراف نکرده باشند - بنابراين به نظر مي رسد پهن نگه داشتن سفره انتقادات، جدل ها و گاه دعواهاي تکراري با روش هاي فعلي راه به جايي نخواهد برد و انرژي اي را که بايد صرف رسيدن به اهداف مشترک اين دايره وسيع اصلاح طلبي شود، صرف ديگرزني و مانع تراشي براي باهم بودن، اتحاد و ارائه راهکارهاي کارشناسي و منطبق بر واقعيات براي برون رفت از وضعيت فعلي و رسيدن به وضعيت مطلوب گردد. پس چه بايد کرد؟
3- پيشنهاد مي شود: دوستان اصلاح طلب از هر حزب و گروهي، داخل يا خارج جبهه اصلاحات جهت اعتلاي ايران، کاستن از رنج مردم و رسيدن به اهداف مشترک ولو حداقلي، گذشته ها، اختلافات، تهمت ها و حتي انتقادات را کنار بگذارند، براي مدتي فکر کنند و تصميم بگيرند تا کنار هم بودن و کار کردن را از صفر شروع کنند، به دنبال مقصر کاستي ها و ضعف ها و علل دخيل در آن هشت سال اصلاحات نباشند، در پي يافتن مقصر تحريم يا شرکت يا کانديداهاي متعدد در انتخابات سال 84 و مجلس پيش از آن و پيامدهاي هر يک از آنها و اتفاقات مشابه نگردند که ادامه جو انتقادي با روش فعلي کمکي به اصلاح امور نخواهد کرد.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان