نسخه شماره 4163 - 1395/08/01 -

 مرور 

1390: الزام مجريان انتخابات به ارائه تصاوير صورت جلسات شمارش آرا

موضوع سلامت انتخابات از موضوعاتي است که طي چند سال اخير همواره مورد توجه قرار گرفته و در اين خصوص يکي از مهمترين اقدامات صورت گرفته ، طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس بود که سال گذشته در اول آبان به تصويب مجلس رسيد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني اول ابان 1390 با 117 راي موافق با يک فوريت طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي موافقت کردند. در اين جلسه مصطفي کواکبيان نماينده وقت سمنان و مهديشهر به عنوان طراح طرح مذکور به سخنراني پرداخت و اين طرح را يکي از طرح‌هاي بسيار مهم در طول مجلس هشتم دانست و گفت: در پي مباحث حيدري نعمتي يا اصلاح‌طلب و اصولگرا نيستيم بلکه موضوع، در اختيار قرار دادن تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس مطرح است. اين طرح به هيات‌هاي اجرايي اجازه خواهد داد تا يک کپي از صورت جلسه شمارش آرا به نامزدهاي انتخابات يا نمايندگان آنان تحويل شود. نامزدهاي نمايندگي مجلس مي‌توانند سر صندوق‌هاي راي نماينده داشته باشند اما هنگام شمارش آرا نمايندگان نامزدها و خود نامزدهاي انتخاباتي را طبق قانون بيرون مي‌کنند و البته گاهي هم نمي‌شود هزار نفر سر صندوق‌ها حضور داشته باشند. وي افزود: در صورت اعتراض هر کانديدايي وقتي اين کانديدا بفهمد چه ميزان از آرا در شعب راي متعلق به اوست، از حواشي بعدي جلوگيري مي‌شود و اين اشکالي ندارد که کپي از صورت جلسه شمارش آرا در اختيار کانديداهاي معترض قرار بگيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان