نسخه شماره 4149 - 1395/07/11 -

 نقشه باستان‌شناسي پاسارگاد تهيه مي‌شود
  آغاز مرمت انسان بالدار 

تهيه نقشه باستان شناسي پاسارگاد، مسقف شدن دو درگاه کاخ کوروش و آغاز مرمت انسان بالدار از مهمترين برنامه‌هاي مطرح شده از سوي سرپرست پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد است.

حميد فدايي در خصوص تهيه نقشه باستان شناسي مجموعه جهاني پاسارگاد به مهر گفت: يکي از موضوعات مهم و اساسي که طي چند مدت اخير در دستور کار قرار گرفته تهيه نقشه باستان شناسي مربوط به اين مجموعه جهاني است زيرا درست است که حرائم و عرصه‌هاي پاسارگاد تهيه شده اما برخي موضوعات نشا‌ندهنده اين است که حوزه فرهنگي اين مجموعه فراتر از حرائم پيش مي‌رود.

وي با اشاره به اينکه طي چند سال گذشته اقدامات زيادي در حوزه حفاظت و مرمت از اين مجموعه جهاني صورت گرفته، اظهار داشت: در اين مدت مطالعات زيادي پيرامون اين مجموعه جهاني انجام شده که بيشتر پيمايش، گردآوري و مطالعه سفالينه‌هايي بوده که در مجموعه پاسارگاد گسترده شده بود.

سرپرست پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد ادامه داد: طي 10 سال گذشته تمام داده‌هاي گردآوري شده و مطالعه گستردگي پيرامون لايه تاريخي دوره‌هاي اسلامي‌و پيش از تاريخ بوده که هيچکدام از آنها به صورت نقشه جامعه در نيامده است.

وي با تاکيد بر اينکه تهيه نقشه باستان شناسي يکي از ضروريات اين مجموعه جهاني است، بيان کرد: در حال حاضر برنامه اي که براي سال جاري طراحي شده وارد کردن مطالعات بر روي محيط و داده‌هاي باستان شناسي است که بر اساس نقشه تهيه مي‌شود.

فدايي با اشاره به اينکه با تهيه نقشه کار حفاظت از اين مجموعه جهاني نيز بهتر مي‌شود، گفت: اين نقشه نيز در اختيار ارگانهاي مختلف قرار مي‌گيرد تا در خارج از حريم نيز مقررات و قوانين را رعايت کنند.

وي با بيان اينکه اين نقشه آمايش GIS است، افزود: بر اساس اين نقشه جاده‌ها، پوششهاي گياهي و... نيز مشخص که بسيار کاربردي است.سرپرست پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد با تاکيد بر اينکه قسمتهايي از پاسارگاد و مرغاب بررسي نشده، بيان کرد: در حال حاضر در حدود 30 درصد از اين منطقه بررسي‌هاي لازم پيرامون آن انجام نشده که در اين خصوص درخواست مجوز از پژوهشگاه ميراث فرهنگي کرده ايم تا پس از اخذ مجور طي برنامه اي مدون عملياتهاي لازم آغاز شود.

وي با اشاره به اينکه براي اجرايي شدن اين برنامه از باستان شناسان زيادي کمک گرفته مي‌شود، ادامه داد: علاوه بر اين، مستندنگاري طراحي سفالينه‌هاي گردآوري شده نيز انجام تا مطالعات دقيقي از قدمت آن به دست آيد.

فدايي در بخش ديگري از سخنان خود پيرامون مسقف شدن دو درگاه کاخ اختصاصي کورش نيز توضيح داد: براي انجام اين کار گروهي از هيات ايراني و ايتاليايي در مجموعه جهاني پاسارگاد مستقر شده و طي هفته آينده نيز بقيه گروه مستقر و اقدامات لازم انجام مي‌شود.

وي با اشاره به اينکه با استقرار اين گروه‌ها فصل جديدي از حفاظت در مجموعه جهاني پاسارگاد آغاز مي‌شود، اظهار داشت: در اين فصل ادامه فعاليتهاي کاخ اختصاصي کورش دنبال مي‌شود، علاوه بر اين با حجم انبوهي از سنگهاي آسيب ديده مربوط به ستونها، درگاه‌ها و کف کاخ‌ها رو به رو هستيم که در اين خصوص نيز اقدامات لازم انجام مي‌شود.

سرپرست پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد ادامه داد: يکي از موضوعات اساسي که در اين فصل دنبال مي‌شود اجراي پوشش مسقفي است که براي دو درگاه که نقش برجسته‌هايي در آن وجود دارد.

وي با اشاره به اينکه طي يک ماه آينده سازه اين سقف به ايران مي‌آيد، بيان کرد: سازه اين سقفها از ايتاليا به ايران مي‌آيد که توسط موسسه عالي حفاظت رم با همکاري يک شرکت معتبر جهاني که در زمينه سقفهاي سبک فعاليت دارد، تهيه شده و در دو درگاه نصب مي‌شود. فدايي در بخش ديگري از اين گفت و گو به مستندنگاري نقش برجسته انسان بالدار اشاره کرد و گفت: يکي از موضوعات مهم ديگري که در اين فصل دنبال مي‌شود مطالعات و مستندنگاري نقش برجسته انسان بالدار است.

وي ادامه داد: اين نقش برجسته در بدنه و سطوح دچار فرسايش شده که کار مرمت و حفاظت از بدنه آن در اين فصل آغاز مي‌شود و به دنبال آن هستيم که يک پوشش براي انسان بالدار در فصل آينده طراحي شود.

وي با اشاره به اينکه نقش برجسته انسان بالدار نيز مسقف مي‌شود، بيان کرد: اين کار نيز با همکاري گروه ايتاليايي دنبال مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان