نسخه شماره 3946 - 1394/10/18 -

 جيک و بوکشان درست است 
نويسنده : فرشته روشن‌ضمير

سابقا بازي سه قاپ از رايج‌ترين بازي‌ها و تفريحات در ميان جوانان طبقه سوم‌و‌چهارم بوده است و هم اکنون نيز در گوشه و کنار بعضي روستاها معمول و متداول است. در اين بازي فقط سه قاپ مورد استفاده قرار مي‌گيرد و هر قاپ چهار گوشه غير‌منظم دارد که يک طرف آن محدب و طرف ديگر و سطوح جانبي آن مقعر است. در اصطلاح بازيکنان، طرف محدب را بوک و طرف ديگر را که مقعر است جيک مي‌گويند. از دو سطح جانبي مقعر هم طرف ناصاف سرکج را اسب و طرف مقابل را که قدري صاف است خر مي‌گويند. در بازي سه قاپ بازيکنان هر کدام متناوبا سه قاپ را در لاي انگشتان دست خود جاي مي‌دهند و هر سه را يک جا بر زمين مي‌اندازند. برد و باخت بازيکنان مربوط به قرارداد قبلي و منوط به طرز قرار گرفتن قاپها بر روي زمين است. آن گاه قاپ‌ها تحت نظارت کاسه کوزه دار از طرف بازيکنان بر زمين ريخته مي‌شود. در بازي سه قاپ هميشه اسب با جيک و خر با بوک از لحاظ برد و باخت تناسب دارد يعني هرگاه يکي اسب و دوتاي ديگر جيک، يا يکي خر و دوتاي ديگر بوک بنشيند قاپ اندازه مبلغ خوانده را از طرف مقابل مي‌برد. در غير اين صورت يعني اگر يکي اسب و دوتاي ديگر بوک، و يا يکي خر و دوتاي ديگر جيک بنشيند قاپ انداز مبلغ شرط بندي را به طرف مقابل خواهد باخت. با اين توصيف به طوري که ملاحظه مي‌شود بازيکنان در بازي سه قاپ بايد جيک و بوکشان درست باشد يعني اسب با جيک و خر با بوک بنشيند تا بتوانند بازي را ببرند وگرنه خواهند باخت.

کاربرد مثل:

هرگاه دو يا چند نفر با يکديگر اتفاق نظر داشته باشند و مهمات و مشکلات امور را با توحيد و تشريک مساعي حل و فصل کنند در چنين موارد گفته مي‌شود‌: جيک و بوکشان درست است و يا به اصطلاح ديگر مي‌گويند جيک وبوکشان يکي است يعني: قبلا توافق کردند و مي‌دانند چه مي‌کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان