نسخه شماره 3827 - 1394/05/24 -

 تصويب کمک اقتصادي اروپا در پارلمان يونان 

صبح جمعه، پارلمان يونان توافقنامه دولت و کشورهاي حوزه يورو جهت دريافت کمک مالي را تصويب کرد. 222به اين سند 400 صفحه‌اي، 222 نماينده راي مثبت، 64 نماينده راي منفي و 11 نماينده راي ممتنع دادند.با وجود درخواست الکسيس سيپراس، نخست وزير، شماري از اعضاي حزب حاکم با اين توافقنامه مخالفت کرده و به آن راي منفي دادند اما حمايت نمايندگان احزاب مخالف به تصويب آن منجر شد. توافقنامه دولت يونان و حوزه يورو ساعاتي قبل از تشکيل جلسه وزيران کشورهاي وام‌دهنده براي تاييد اين توافقنامه به تصويب پارلمان رسيد.جلسه پارلمان روز گذشته آغاز شد و در طول شب ادامه يافت. الکسيس سيپراس، نخست وزير، در سخناني که با اعتراضات تند شماري از نمايندگان از جمله بعضي از نمايندگان حزب حاکم سيريزا همراه بود، خواستار تصويب اين توافقنامه شد. وي گفت که لازم است اين توافقنامه به سرعت تصويب و اجرايي شود زيرا ادامه فعاليت دولت و بازگشت شرايط عادي به اقتصاد يونان بدون دريافت کمک از کشورهاي عضو حوزه يورو امکانپذير نخواهد بود.اين توافقنامه شامل دريافت کمک‌هاي مالي به ارزش 85 ميليارد يورو (حدود 93 ميليارد دلار) طي سه سال آينده است و در برابر تعهد دولت به اجراي يک رشته سياست‌هاي سختگيرانه اقتصادي، شامل افزايش ماليات به ويژه ماليات غيرمستقيم، کاهش هزينه‌هاي دولتي و اصلاحات اقتصادي مورد نظر وام‌دهندگان در اختيار دولت قرار خواهد گرفت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان