نسخه شماره 3780 - 1394/03/25 -

 معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي:
 بدهي 500 ميلياردي شهرداري به تأمين اجتماعي  

معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي با بيان اينکه شهرداري تهران با حدود 500 ميليارد تومان بدهي جاري و معوق يکي از بزرگترين بدهکاران غيردولتي به اين سازمان است، گفت: مکاتبات متعدد و پيگيري‌هاي فراواني براي وصول مطالبات سازمان از شهرداري تهران در حال انجام است.

به گزارش سازمان تأمين اجتماعي، محمدحسن زدا دريافت به موقع مطالبات از کارفرمايان را از مهمترين اولويت‌هاي اين سازمان عنوان کرد و افزود: درحال حاضر بدهي‌هاي کارفرمايان غيردولتي به سازمان تأمين اجتماعي حدود 9600 ميليارد تومان است که شهرداري‌ها سهم قابل توجهي از اين بدهي را به خود اختصاص داده اند.وي با بيان اينکه سازمان تأمين اجتماعي براي وصول مطالبات و جلوگيري از انباشت بدهي‌هاي جاري و همچنين احتساب جرائم تأخير مربوطه، اقدامات و پيگيري‌هاي قانوني لازم را براي وصول حق بيمه از شهرداري تهران انجام داده است، افزود: در اين رابطه جلسات متعددي تشکيل شده و تمامي‌همکاري‌ها و مساعدت‌هاي قانوني ممکن نسبت به شهرداري به عمل آمده و حتي بدهي‌هاي بيمه‌اي و جرائم مربوطه تقسيط شده است اما باز هم اقساط مربوطه در سررسيد مقرر پرداخت نشده است.زدا با بيان اينکه بدهي قطعي شهرداري تهران بابت حق بيمه کارکنان مشمول قانون تأمين اجتماعي، مطالبات مربوط به کارگاه‌ها و سازمان‌هاي وابسته و همچنين پيمانکاران طرف قرارداد شهرداري با احتساب جرائم مربوطه به حدود 410 ميليارد تومان مي‌رسد، افزود: با لحاظ بدهي‌هاي جاري اين نهاد مجموع بدهي‌ها به حدود 500 ميليارد تومان مي‌رسد. وي با بيان اينکه دريافت به موقع حق بيمه مهمترين منبع درآمد سازمان تأمين اجتماعي است، افزود: پرداخت مستمري بازنشستگان و ارائه خدمات اين سازمان به بيمه شدگان متکي به دريافت حق بيمه است و کارفرمايان اعم از بخش خصوصي، عمومي‌و دولتي بايستي نسبت به عمل به تعهدات خود در قبال نيروي کار توجه داشته باشند.معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي با بيان اينکه دريافت حق بيمه توسط سازمان تأمين اجتماعي همچون ارائه خدمات اين سازمان بر‌اساس قانون انجام مي‌شود، گفت: به دليل اينکه پرداخت به موقع حق بيمه در زمره حقوق کارگران است، مطالبات تأمين اجتماعي براساس قانون در شمار ديون ممتازه قرار دارد و کارفرمايان بايد پرداخت حق بيمه را در اولويت تعهدات مالي خود قرار دهند. زدا پرداخت به موقع مستمري بازنشستگان را اولين و مهمترين تعهد سازمان تأمين اجتماعي عنوان کرد و گفت: براي عمل به اين تکليف قانوني ماهيانه حدود 2800 ميليارد تومان هزينه مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان