نسخه شماره 3776 - 1394/03/20 -

 يک دکتراي آبخيزداري با ايسنا مطرح کرد:
 يک سوم پتانسيل توليدات کشاورزي لرستان شکوفا شده است 

عضو هيات علمي دانشگاه لرستان گفت: اگر ساختار زيربناي توليدات کشاورزي اصلاح نشود تحقق اهداف توسعه و پيشرفت استان مقدور نخواهد بود.

دکتر ناصر طهماسبي‎پور در گفت‎وگو با ايسنا، بيان کرد: نمي‎توان به اهداف يک کشاورزي روزآمد، پيشرفته و پايدار دست يافت و توسعه پايدار را در نظر نگرفت.

وي اضافه کرد: هر چند که تلاش و تزريق سرمايه و برنامه‎ريزي نيز اصولي صورت گيرد باز اگر ساختار زيربناي توليدات کشاورزي اصلاح نشود تحقق اهدافي چون توليد مطلوب، درآمد قابل قبول براي کشاورزان و ارتقاي زندگي آنان با حفظ منابع زيست محيطي و درنهايت توسعه و پيشرفت استان مقدور نخواهد بود.

طهماسبي‎پور ادامه داد: تلاش‎هايي در گذشته به ويژه در سال‎هاي اخير براي بالا بردن ميزان کمي و کيفي توليدات زراعي صورت گرفته ولي با اطمينان مي‎توان گفت که در اين شرايط تنها حدود يک سوم پتانسيل توليدات کشاورزي لرستان شکوفا شده است و حدود دو سوم ظرفيت خالي وجود دارد که نيازمند تدبير در برنامه‎ريزي زيربنايي، بهسازي و تجهيز مزارع، افزايش عملکرد در واحد سطح و تقويت دانش فني کشاورزي است.

اين دکتراي آبخيزداري با اشاره به روش تعيين شاخص اقليمي مناسب براي توصيف خشکسالي دراستان لرستان اظهار کرد: از آنجا که پوشش منطقه‎اي مشخصه اصلي شناسايي خشکسالي‎هاي منطقه‎اي است توصيف وقايع خشکسالي‎هاي گذشته نيازمند بررسي تغييرپذيري فضايي متغيرهاي پايه يک شاخص معرف خشکسالي است.

وي تصريح کرد: عمومي‎ترين روش براي تعيين فضايي تغييرپذيري در تحليل‎هاي خشکسالي منطقه‎اي تحليل نقشه‎هاي هم ارزش است. اين شيوه به منظور مطالعه بيش‎تر خشکسالي‎هاي شديدي که در مناطق بسيار رخ داده‎اند به طور وسيع بکار گرفته شده است.

طهماسبي‎پور يادآور شد: يکي از قدم‎هاي مهم و اساسي در مطالعات خشکسالي لرستان تعيين شاخص‎هايي است که بتوان بر اساس آن ميزان شدت و تداوم خشکسالي را در اين منطقه ارزيابي کرد. با تعريف شاخص خشکسالي که در واقع تابعي است از عوامل مختلف محيطي نقاطي از خشکسالي و نهايتاً به صورت يک عدد نمايش داده مي‌شود، مي‎توان تصوير جالبي از همة اين عوامل فراهم کرده و از آن براي ارزيابي خشکسالي و تصميم‌گيري در اين باره استفاده کرد که مراتب ساده‎تر و مفيدتر از رديف‎هاي متعددي از داده‎هاي متنوع مرتبط با خشکسالي است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان