نسخه شماره 3747 - 1394/02/14 -

 پرداخت122 هزار ميليارد ريال خسارت از سوي بيمه‌ها 

شركت‌هاي بيمه در سال 1393 با توليد206.5 هزار ميليارد ريال حق بيمه، حدود 122 هزار ميلياردريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با سال قبل 1/20 درصد رشد نشان مي‌دهد. بيمه مرکزي آمار مقدماتي عملكرد بازار بيمه كشور در سال 1393 را منتشر کرد. بر اساس گزارش اداره تحليل‌هاي آماري بيمه مركزي سهم بخش غيردولتي از اين مقدار به حدود 4/59 درصد رسيد و 6/40 درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد. شركت‌هاي بيمه ايران، آسيا، دانا، البرز، پارسيان، كوثر، پاسارگاد و كارآفرين (هر يك داراي سهم بالاتر از 3 درصد) در مجموع 5/80 درصد از حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت با8/12 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 2/45 ميليون فقره بود. 2/42 درصد از حق‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد و 8/19 درصد به رشته بيمه درمان اختصاص داشت.

سهم بيمه زندگي نيز به حدود 9/10درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.طبق اين گزارش، شركت‌هاي بيمه حدود 122 هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با سال قبل 1/20 درصد رشد نشان مي‌دهد. 6/51 درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شد. شركت‌هاي بيمه همچنين نزديك به 9/18 ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌كردند كه در مقايسه با سال قبل حدود 4/14 درصد رشد داشته است. 2/47 درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و 2/27 درصد در رشته بيمه درمان پرداخت شده است. بيمه زندگي نيز 8/5 درصد از خسارت پرداختي بازار بيمه سهم دارد.طي اين مدت، نسبت خسارت بازار بيمه معادل 1/59 درصد بود كه در مقايسه با سال قبل 7/5 واحد كاهش نشان ‌مي‌دهد. نسبت خسارت پنج شركت بيمه: سينا، نوين، دي، ايران و ملّت بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده (به ترتيب با: 3/98، 76، 9/71، 4/70 و 6/61 درصد) و نسبت خسارت دو شركت بيمه آسيا و دانا (با حدود6/59 درصد) نزديك به سطح بازار بيمه است.سه رشته‌ بيمه درمان، اعتبار و شخص ثالث و مازاد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند (به ترتيب با حدود 1/81 ، 81 و 66 درصد). پس از اين رشته‌ها، نسبت خسارت دو رشته‌ بيمه مسووليت و بدنه اتومبيل (به ترتيب با: 8/57 و 55 درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته‌هاي بيمه بوده اما پايين‌تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند. گفتني است كه آمار عملكرد سال 1393 تا قبل از تهيه سالنامه آماري جنبه مقدماتي دارد. حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي نيز بر حسب درصد است كه مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري در محاسبه آن دخالت داده نمي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان