نسخه شماره 3613 - 1393/08/17 -

 کاهش تورم مناطق روستايي به زير 19درصد:
 تورم توليد به کمترين ميزان 46 ماه گذشته رسيد 

گروه اقتصاد: مديرکل آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي با اعلام وضعيت تورم توليدکننده در ايران و کاهش نقطه به نقطه آن به 14 درصد گفت: اين ميزان، کمترين نرخ در 46 ماه گذشته است. به گزارش روابط عمومي ‌بانک مرکزي، عليرضا مقتدايي با اعلام اينکه زمان انتشار آمارهاي اقتصادي تعيين شد گفت: شاخص‌هاي مختلف آماري بانک مرکزي نسبت به چند سال گذشته روند بهبود چشمگيري را نشان مي‌دهند. مديرکل آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي با اعلام اينکه درصد تغيير ماهانه شاخص توليد‌کننده در مهرماه به 2/0 درصد رسيد که کمترين سطح در سال‌‌جاري بوده است افزود: علاوه‌ بر اين، درصد تغيير شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل، با نرخي معادل 14 درصد به کمترين ميزان خود در 46 ماهه گذشته رسيده است.وي ادامه داد: همچنين درصد تغيير ميانگين شاخص بهاي توليد کننده در 12 ماه گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل نيز در مهرماه به 19 درصد رسيده که کمترين مقدار از فروردين 1390 به بعد بوده است.مقتدايي در زمينه شاخص بهاي توليد کننده در مهر ماه 1393 بيان داشت: شاخص بهاي توليد کننده در ‌ايران در مهر ماه 1393 به عدد 6/206 رسيد. شاخص مذکور در مهرماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 0/14 درصد افزايش داشته است.مديرکل آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي خاطرنشان کرد: اين شاخص در دوازده ماه منتهي به مهرماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهي به مهرماه 1392 به‌ ميزان 0/19 درصد افزايش نشان مي‌‌دهدوي تاکيد کرد: شاخص بهاي توليدکننده (PPI) تصويري از تغيير سطح قيمت‌‌ها در کالاها و خدمات مورد نياز براي توليد را ارائه مي‌نمايد. به‌ طور معمول، انتظار مي‌رود تغييرات در شاخص قيمت توليدکننده با يک وقفه زماني در شاخص قيمت مصرف‌ کننده (CPI) منعکس شود. لذا مي توان تغييرات شاخص بهاي توليد کننده را بيانگر تحولي مناسب در زمينه تغييرات آتي شاخص بهاي مصرف کننده دانست. مقتدايي تصريح کرد: با تغيير در فرايند توليد و محاسبات آمار‌هاي اقتصادي در مرحله اول، زمان انتشار شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي را در شرايط عادي به 5 روز کاري پس از پايان هر ماه و زمان انتشار شاخص بهاي توليد‌کننده را به 8 روز کاري پس از پايان هر ماه رسانده‌ايم. وي در زمينه انتشار به موقع آمارهاي اقتصادي گفت: اين موضوع بر اساس توصيه معاونت اقتصادي بانک مرکزي انجام شده است.

کاهش نرخ تورم در مناطق روستايي

همچنين مرکز آمار ايران نرخ تورم مناطق روستايي کشور را براي مهر ماه9/18 درصد اعلام کرد که اين ميزان نسبت به تورم شهريور ماه 2 درصد کاهش نشان مي‌دهد.بنابر گزارش شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي کشور در مهر ماه سال 1393 براساس سال پايه 1390 که از سوي مرکز آمار ايران اعلام شده، افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) 8/11 درصد مي‌باشد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (3/12) کاهش يافته است.شاخص گروه عمده خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات در اين ماه به رقم 224.4 رسيد که نسبت به ماه قبل 4/0 درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي خوراکي‌ها در ماه مورد بررسي به 7/220 رسيد که نسبت به ماه قبل 3/0 درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص گروه خوراکي‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل2/6 درصد افزايش نشان داد و نرخ تورم 12 ماهه اين گروه برابر با 3/17 درصد شد. شاخص گروه عمده خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/6درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در 12 ماهه منتهي به مهر سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/17 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهي به شهريور سال 93(2/20) کاهش يافته است.شاخص گروه عمده کالاهاي غيرخوراکي و خدمات در مهر ماه 93 به رقم 7/193 رسيد که اين رقم 2/1 درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي‌دهد.ميزان شاخص گروه عمده کالاهاي غيرخوراکي و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/16 درصد بوده و نرخ تورم 12ماهه منتهي به مهر ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 4/20 درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهي به شهريور ماه 93 (6/21) کاهش يافته است. نرخ تورم مناطق روستايي کشور در مهر سال گذشته 5/42 درصد بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان