نسخه شماره 3599 - 1393/07/28 -

 عليرضا دبير رييس کميسيون برنامه و بودجه شد  

عليرضا دبير براي دومين سال متوالي به عنوان رييس کميسيون برنامه و بودجه اتنخاب شد.به گزارش مهر‌،علي صابري در اولين گزارش خود به عنوان سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه شورا با بيان اين خبر اظهار داشت:‌ برابر مقررات آيين نامه اجرايي مربوط به شوراها مصوب هيات وزيران و دستورالعمل مصوبه شوراي عالي استان‌ها ظهر ديروز 27 مهرماه از ساعت 12 و نيم جلسه کميسيون برنامه و بودجه شورا براي انتخاب هيات رييسه با حضور هر پنج نفر عضو اين کميسيون برگزار شد.وي در خصوص جزئيات اين جلسه بيان داشت: براي پست رياست کميسيون يک نامزد داشتيم و دکتر عليرضا دبير با چهار راي موافق و يک راي ممتنع به عنوان رييس کميسيون براي مدت يک سال ديگر انتخاب شد.صابري افزود: براي پست نايب رئيسي نيز يک نامزد داشتيم و حاج آقاي حبيب کاشاني با چهار راي موافق و يک راي ممتنع انتخاب شد.وي همچنين از کانديد شدن و انتخاب خود به عنوان سخنگوي اين کميسيون خبر داد و گفت:‌ بنده نيز با چهار راي موافق و يک راي ممتنع براي يک سال به سمت سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران انتخاب شدم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان