نسخه شماره 1734 - 1386/11/20 -

 معاون سازمان بازرسي کل کشور:
 دستگاه هاي سهل انگار در زمينه اجراي اصل 44 معرفي مي شوند 

اسلامي گفت: دستگاه هايي که در زمينه اجراي اصل 44 کوتاهي انجام دهند، از سوي سازمان بازرسي کل کشور معرفي مي شوند.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور قوه قضائيه،  اسلامي معاون امور اقتصادي در اين سازمان با بيان اين مطلب افزود: وزارت نيرو در ايجاد تسهيلات لازم براي اجراي اصل 44 قانون اساسي اقدامات در خور تحسيني انجام داده و پيشتاز بوده است.
معاون امور اقتصادي سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به برنامه هاي ويژه سازمان بازرسي کل کشور در راستاي تحقق انقلاب اقتصادي با تسريع در اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت: جهت گيري برنامه هاي نظارت و بازرسي سال 87 سازمان بازرسي کل کشور نظارت بر تسريع در اجراي سياست هاي اصل 44 و انجام به موقع تکاليف دستگاه ها در قبال سياست هاي ابلاغي اصل 44 که ضرورت انکارناپذير اقتصاد کشور است مي باشد.
اسلامي معاون امور اقتصادي سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به مشخص بودن تکاليف دستگاه ها در زمينه اجراي اصل 44 و فراهم نمودن تسهيلات لازم براي سرمايه گذاري در کشور گفت: با جديت انجام تکاليف قانوني دستگاه درقبال برنامه آزادسازي اقتصادي، واگذاري ها و خصوصي سازي مطالبه و نظارت مي کنيم و درصورت کوتاهي و سهل انگاري هريک از دستگاه ها مراتب به مقامات ذي صلاح گزارش مي شود.
وي تاکيد کرد: بيشتر توجه ها معطوف به بحث واگذاري ها و بند«ج» سياست هاي اجراي اصل 44 شده است در حالي که مهمترين بخش اين سياست ها آزادسازي اقتصادي و خروج دولت از فعاليت هاي اقتصادي مندرج در بند«الف» اين سياست ها است و سازمان بازرسي کل کشور تمامي توان خود را جهت پيگيري اجراي تمامي مفاد سياست هاي اصل 44 به خصوص بند «الف» آن بسيج نموده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان