نسخه شماره 1734 - 1386/11/20 -

 کمي واقع نگر باشيم 
نويسنده : پژمان موسوي

بسيار شنيده ايم که مي گويند تاثير برخي اعمال نه در آن زمان که در آينده اي نه چندان دور است که خودش را نشان داده و موجبات پشيماني جماعتي  که در به نتيجه رسيدن آن عمل سهيم بوده اند را فراهم ميآورد; اين حکايت، قصه پرغصه ما ايرانيان است که با وجود تکرارپذيري هاي گسترده، همچنان نيز به بوته آزمون و خطا سپرده مي شود تا شايد روزي نتيجه اي متفاوت از دل آن استخراج شود و باب طبع آيد که حاصل اما جز افسوس و حيف چيز ديگري نخواهد بود...
اخيرا و در آخرين  اتفاقات از اين دست، رييس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در گردهمايي اعتراضي اي که به مناسبت توقيف ماهنامه زنان در دفتر اين انجمن برگزار شد، ضمن انتقاد از عملکرد هيات نظارت بر مطبوعات، از اعضاي اين انجمن و مديران مسوول نشريات و روزنامه هاي سراسري نيز دو چندان انتقاد کرد زيرا به زعم وي، حضور اينان در انتخابات و راي به نماينده مطبوعات اصلا ح طلب، مي توانست شرايط را به گونه اي ديگر رقم زند: گونه اي که دفاع از حقوق حقه تمامي مطبوعات از اجزاي جدايي ناپذير آن بود.
واقعيت اينجاست که هيات نظارت بر مطبوعات و از آن مهمتر نماينده مديران مسوول روزنامه ها و نشريات در اين هيات، تا پيش از دوره کنوني و در مقاطع مختلف، ضمن دفاع از عملکرد مطبوعات و ناديده گرفتن کوتاهي هاي احتمالي روزنامه ها و نشريات سراسري کشور، زمينه را براي رشد کمي و کيفي جريان اطلا ع رساني در سطح کشور فراهم مي کردند و از موضعي مدني و مردمي، به روند حاکم بر جريان اطلا ع رساني نظارت مي نمودند.
اما همزمان با نزديک شدن به انتخاب نماينده جديد مديران مسوول در اين هيات، طيفي از جريان اصلا ح طلب با احساس خطر نسبت به تغيير ماهيت اين هيات، با تمام قوا وارد عرصه شد و با معرفي مدير مسوول روزنامه مردم سالا ري به عنوان نماينده مديران مسوول روزنامه هاي اصلا ح طلب، کوشيد تا صداي مطبوعات مستقل همچنان در اين هيات طنين انداز بماند و حداقل فردي باشد که در بزنگاه هايي خاص، از حقوق مطبوعات و روزنامه نگاراني که در پي هر توقيف، بيکار مي شوند دفاع نمايد; اتفاقي که البته در پي عدم مشارکت بسياري از مديران مسوول مطبوعات اصلا ح طلب و مستقل، جامه عمل به خود نپوشيد و عملياتي نشد.
در شرايط پيش رو نيز ضمن اينکه از هيات محترم نظارت بر مطبوعات، نگاهي مطبوعاتي و منصفانه را به جريان حاکم بر فضاي رسانه اي کشور خواستاريم، از مديران مسوول روزنامه هاي اصلا ح طلب نيز مي خواهيم تا با نگاهي به گذشته، ريشه ها و علل و عوامل فضاي فعلي مطبوعاتي را تجزيه و تحليل نمايند تا حداقل کمي عبرت بگيرند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان