نسخه شماره 1734 - 1386/11/20 -

 حجت الا سلا م دعاگو امام جمعه شميرانات;
 هيات هاي اجرايي و نظارت افراد ديندار را بي آبرو نسازند  

امام جمعه شميرانات گفت: هيات هاي اجرايي و نظارت بهره مندي از هدايت  و حمايت نهاد اجرايي و شوراي نگهبان قانون اساسي را پاس بدارند همه امکان و توانشان را براي احراز يا عدم احراز صلا حيت و تاييد يا عدم تاييد صلا حيت داوطلبان به کار بگيرند. نتايج مبتني بر تحقيق و تطبيق را با شجاعت و صراحت تمام اعلا م نمايند و از کاربرد و اعمال جمله عدم احراز صلا حيت در صورت عدم اتکاي آن به تحقيق کافي خودداري ورزند.
حجت الا سلا م والمسلمين دعاگو رعايت حريم ها، حرمت ها، ارزش ها و آبرو و حيثيت وفاداران به نظام و خط امام را رسالتي اسلا مي، انساني و همگرايي با آرمان هاي ملي ناميده تاکيد کرد: حلقه اساسي در تنظيم مناسبات عمومي اعتبار اجتماعي است از هيات هاي اجرايي و نظارت انتظار مي رود حساسيت و پيامد اظهارنظرهايشان را بشناسند آبرو و حيثيت افراد مشهور به دينداري و ولا يتمداري را با اتهام هاي ناروا و بي مبنا آسيب پذير نسازند و با گسترش دامنه اشتباهات و خطاهاي سياسي بسترساز فرار ناشايستگان حقيقي از مرزهاي نظارتي و حصارهاي قوانين و مقررات انتخاباتي نشوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان