نسخه شماره 3464 - 1393/02/13 -

 رييس کميته محيط زيست شوراي شهر تهران:
 دولت تدبير و اميد به کمک حمل‌و‌نقل شهري بيايد 

رييس کميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر تهران همزمان با روز ملي شوراها، توسعه حمل‌و‌نقل عمومي با محوريت مترو را به عنوان مهمترين راهبرد پارلمان شهري پايتخت به منظور کنترل ترافيک و کاهش آلودگي هواي تهران اعلام کرد. محمد حقاني گفت: اصلاح ساختار محيط زيست شهري و رفع آلودگي هواي تهران از طريق تقويت ناوگان حمل‌و‌نقل عمومي با محوريت توسعه مترو با توجه به آثار گسترده‌اي که بر شهر تهران و شهروندان تهراني تحميل مى‌کند، در رأس برنامه‌هاي شوراي اسلامي شهر تهران قرار دارد. وي با اعلام اين که مجموعه‌اي از تدابير و تمهيدات که در رأس آن‌ها گسترش حمل‌و‌نقل عمومي قرار دارد، پيش بيني شده که گام به گام به مرحله اجرا گذاشته مى‌شود، تأکيد کرد: با اجراي اين برنامه‌ها مى‌توانيم اميدوار باشيم که هواي آلوده شهر تهران روز به روز بهتر شده و به وضعيت پايدار و مطلوبي برسد.

توسعه متروي تهران جاي تشکر دارد

رييس کميته محيط زيست شوراي شهر با اشاره به اين که توسعه مترو از اولويت خاصي در زمينه گسترش ناوگان حمل‌و‌نقل عمومي برخوردار است، اظهار کرد: توسعه مترو با توجه به ويژگي‌هايي از جمله استفاده از انرژي پاک، امکان دسترسي همگاني و امکان اجرا در زير زمين، مورد تأکيد ويژه شوراي اسلامي شهر تهران قرار دارد. مهندس حقاني با بيان اين که با توجه به راه اندازي بخش جنوبي خط سه مترو، در حال حاضر 152 کيلومتر مترو در تهران راه افتاده، تصريح کرد: در پنج سال آينده، هر سال 30 کيلومتر خط جديد به خطوط متروي تهران اضافه مى‌شود و در يک برنامه پنج ساله 150 کيلومتر خط جديد به خطوط متروي تهران افزوده شده و شبکه متروي تهران به 300 کيلومتر افزايش مى‌يابد. وي با تأکيد بر اين که در تهران به 700 کيلومتر مترو نياز داريم تا بتوانيم به وضعيت ايده ال برسيم، اضافه کرد: توسعه حمل‌و‌نقل عمومي به خصوص مترو از سوي مديريت شهري جاي تشکر دارد و از دولت تدبير و اميد نيز انتظار داريم به توسعه حمل‌و‌نقل عمومي به ويژه مترو به واسطه مشکلاتي که مردم تهران به دليل پايتخت بودن شهرشان متحمل مى‌شوند، کمک کند.

دولت هزينه پايتخت بودن تهران را بپردازد

رييس کميته محيط زيست شوراي شهر با اشاره به اين که دولت بايد هزينه‌هاي پايتخت بودن تهران را پرداخت کند، اظهار کرد: متأسفانه دولت گذشته کمک چنداني به توسعه متروي تهران نکرد اما با توجه به تعامل موجود با دولت که آخرين مورد آن را در اعلام آمادگي وزير نفت به منظور کمک به توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومي تهران شاهد بوديم، به کمک دولت بسيار اميدواريم. مهندس حقاني با بيان اين که متأسفانه مردم تهران ناچارند در هواي آلوده روز را به شب و شب را به روز برسانند، تصريح کرد: همان طور که وزير نفت قول دادند، اميدواريم دولت به توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومي کمک کند، هر چند اقداماتي که آغاز شده مانند بهبود کيفيت سوخت مصرفي نيز مى‌تواند در کاهش آلودگي هوا مؤثر باشد. وي در پايان با تأکيد بر اين که شوراها به مثابه بازوان خدمات صادقانه به مردم بايد نظارت کيفي و کمّي دقيقي در حوزه ساختاري و عملکردي بر شهرداري‌ها و ساير دستگاه‌هاي دست‌اندرکار داشته باشند، خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترين و مهمترين وظيفه شواري اسلامي شهر تهران در راستاي مردم‌سالاري ديني، نظارت بر عملکرد شهرداري‌ها و نهادهاي شهري است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان