نسخه شماره 3451 - 1393/01/28 -

 60 هزار تومان براي قبوض برق و گاز کنار بگذاريد 

با اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها و احتساب تعرفه‌هاي جديد برق و گاز، بار مالي مجموع قبوض گاز و برق مشترکان کم مصرف در فصل بهار بين 45 تا 60 هزار تومان خواهد بود و با روشن کردن کولرهاي گازي، اسپيلت، آب گرم کن‌هاي گازي و کولر آبي اين هزينه‌ها با افزايش بيشتري روبرو خواهد شد. به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها توسط دولت تدبير و اميد، شرکت ملي گاز و توانير به نمايندگي از وزارت خانه‌هاي نفت و نيرو رسما جزئيات قيمت گذاري برق و گاز طبيعي را تشريح کردند.از اينرو براي دوره تابستاني که از 16 فروردين تا 15 آبان ماه سال جاري آغاز و به پايان خواهد رسيد متوسط قيمت فروش گاز در پله اول از 45 تومان به ازاي مصرف هر مترمکعب آغاز و در نهايت به 374 تومان در پله دوازدهم ختم خواهد شد.براساس محاسبات انجام گرفته در سطح شرکت ملي گاز ايران يک مشترک کم مصرف خانگي در فصل تابستان با روشن کردن صرفا اجاق گاز (بدون احتساب آب گرم کن‌هاي گازي و شوفاژخانه) حدود 100 مترمکعب گاز ماهانه مصرف مي‌کند. از اين رو مشترکي که ماهانه 100 مترمکعب گاز مصرف کند بايد به ازاي هر متر مکعب گاز مصرفي 144 تومان پرداخت کند که معادل 14400 تومان براي يک دوره ماهانه مي‌شود.علاوه بر اين با احتساب افزايش عوارض مصرف هر متر مکعب گاز از 10 به 13 تومان از ابتداي فروردين ماه سالجاري، يک هزينه 1300 توماني ديگر هم به بار مالي قبوض اضافه مي‌شود و در نهايت با محاسبه هزينه آبونمان، بيمه و ماليات بار مالي قبوض گاز در فصل بهار و تابستان به 18 تا 20 هزار تومان افزايش مي‌يابد.به گزارش مهر، در شرايط فعلي متوسط مصرف برق مشترکان خانگي کشور بدون احتساب وسايل سرمايشي همچون کولرهاي گازي، اسپيلت و کولرهاي آبي به طور متوسط براي هر دوره بين 300 تا 400 کيلووات ساعت است.بر اين اساس با احتساب تعرفه‌هاي جديد آن دسته از مشترکاني که به طور متوسط در هر دوره محاسبه صورتحساب حدود 200 تا 300 کيلووات ساعت برق مصرف کنند با احتساب ماليات و آبونمان بايد معادل 25 هزار تومان تا 38 هزار تومان هزينه مصرف برق پرداخت کنند.در اين بين در صورتي که مصرف برق مشترکان به 310 تا 400 کيلووات ساعت افزايش يابد هزينه مصرف برق اين دسته از مشترکان خانگي به 70 تا بيش از 90 هزار تومان افزايش مي‌يابد. با محاسبات انجام گرفته يک مشترک خانگي صرفه‌جويي خانگي در فصل بهار بدون روشن کردن کولرهاي آبي، گازي، اسپيلت، آب گرم کن گازي و يا شوفاژ خانه (براي گرم کردن آب ساختمان) بايد هزينه‌اي بين 45 تا 60 هزار تومان صرفا براي پرداخت قبوض گاز و برق پرداخت کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان